Subvencions al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana 2024.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211183
|
Codi GVA: 2926
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions estan destinades a les federacions esportives per a garantir l'exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que tenen encomanades per llei dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, per al foment de l'esport federat i la col·laboració amb programes de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* DESPESES EXCLOSES DE FINANÇAMENT A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

 

a) Despeses excloses de finançament per estar subvencionades en altres convocatòries d'ajudes:

- Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

- Ajudes per a material immobilitzat.

- Plans d'especialització esportiva.

- Programes de tecnificació esportiva subvencionats per línia nominativa per desenvolupar-se en centres de tecnificació esportiva.

- Esdeveniments esportius especials organitzats a la Comunitat Valenciana. 

- Seleccions nacionals valencianes.

- Campanyes de promoció específiques de determinats esports. 

- Qualsevol actuació en matèria esportiva que puga ser objecte de convocatòria de la Generalitat.

 

b) Igualment, queden excloses de finançament a càrrec d'aquesta subvenció, les despeses derivades d'explotacions econòmiques, que no coincidisquen amb l'objecte social o la finalitat específica de les federacions. 

 

c) Despeses excloses de finançament per la seua naturalesa:

- Adquisició d'immobilitzat material o immaterial de qualsevol tipus. 

- Adquisició de béns destinats a la venda. 

- Aportacions a sistemes complementaris de pensions. 

- Tributs ocasionats per la realització d'activitats econòmiques no exemptes de tributació pels rendiments obtinguts. Se n'exclouen els tributs locals que hagen de satisfer les federacions autonòmiques, no declarades d'utilitat pública, o les no acollides al règim fiscal especial establit en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 

- Remuneracions o compensacions econòmiques a les persones que formen part dels òrgans de govern i representació, quant al seu càrrec. 

- Multes i recàrrecs per pròrroga imposada per qualsevol administració pública. 

- Bitllets emesos i no utilitzats, excepte justificació raonada. 

- Despeses extres d'hotel (telèfon, alcohol, vídeos, tabac, propines, etc.) 

- Indemnitzacions per raó de servei que superen les quanties màximes establides per la legislació vigent de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En cas de presentar-se es computaran exclusivament per aquestes quanties màximes. 

- Despeses ocasionades per menjars de treball, excepte aquells menjars l'objecte dels quals siga la realització d'una activitat esportiva directa.

- Despeses sumptuàries (tabac, regals, menjars o estades en establiments considerats de luxe, etc.) no imprescindibles per als fins federatius. 

- Despeses socials (beques, primes per assegurança de vida, etc.), excepte la quota a la Seguretat Social i la resta de cotitzacions socials.

- Despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris.

- Indemnitzacions per acomiadament. 

- Bestretes reintegrables. 

- Despeses reportades fora del període objecte de subvenció.

- Subvencions o ajudes dineràries a fons perdut a persones que formen part de qualsevol estament federatiu. 

- Manteniment d'instal·lacions esportives gestionades per federacions.

- Despeses per llicències federatives i assegurances esportives que siguen satisfetes pels esportistes o altres col·lectius federatius.

 

d) Respecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA):

- Si la federació esportiva només realitza operacions declarades exemptes en virtut del que disposa l'article 20.1.13 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, es podrà justificar íntegrament amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat.

- Si la federació esportiva realitza també operacions no declarades exemptes, només podrà justificar amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat no deduïble derivat d'aquestes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que li siga aplicable.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les federacions esportives valencianes que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, i que reunisquen els requisits per a obtindre tal condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Si les sol·licituds no reuneixen els requisits exigits o no s'hi adjunten els documents preceptius, es requerirà les entitats interessades perquè, en el termini de deu dies, corregisquen la falta o acompanyen els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds s'efectuarà segons els criteris següents: 1. Programa I, gestió i funcionament a) La major capacitat d'autofinançament, fins a 10 punts. b) La consideració d'esport olímpic de les modalitats esportives gestionades, fins a 15 punts. c) El nombre de modalitats i...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Data d'inici el 26 de desembre de 2023 fins al 31 de gener de 2024. (DOGV núm. 9751, de 22.12.2023).

 

L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
La sol·licitud, que només podrà presentar-se per mitjans electrònics i que s'acompanyarà de la documentació següent: a) Projecte esportiu de la federació, que inclourà els programes i activitats esportives, el calendari i els objectius perseguits per la federació per al període objecte de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació. - Així mateix, la...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'esta. PAGAMENT 1. La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport abonarà la subvenció prèvia presentació de la documentació justificativa...
  Saber més
  Observacions

  Es podrà interposar un recurs de reposició davant el vicepresident Primer i conseller de Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de...

  Saber més
  Òrgans resolució