Sol·licitud de participació en el "XVI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca"

Institut Cartogràfic Valencià ICV

Codi SIA: 211198
|
Codi GVA: 2997
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-10-2023

Fins 24-10-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Reconéixer i estimular la creació tècnica, l'enginy i l'esforç en l'elaboració dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster, relacionats amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

 

La convocatòria inclou dues modalitats de premi, una corresponent a treballs de fi de grau i l'altra, a treballs de fi de màster.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-10-2023 al 24-10-2023
Observacions

*CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS

Els treballs han de reunir les següents condicions tècniques:

 

a) Tindre per objecte alguna de les següents disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

 

b) Ser original, inèdit i idèntic al presentat en la Universitat, sense introduir simplificacions ni ampliacions o cap addició.

c) Haver-se aprovat en el curs acadèmic 2022-23

d) El format de treball serà en PDF. El document serà ANÒNIM, de manera que no se signarà i es denominarà amb un títol, que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, es detallarà el títol seleccionat. Aquells treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció.

 

Quedaran exclosos del procediment aquells treballs l'autoria dels quals, contingut o la presentació no s'ajuste als requisits indicats.

 

* CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ. DRETS DE LES OBRES

 

L'Institut Cartogràfic Valencià es reserva el dret d'ús del contingut de la investigació. Els guanyadors del premi cediran a l'Institut els drets de publicació i distribució dels treballs en exclusiva durant un any a partir de la comunicació del veredicte, sense que haja de satisfer-se a la persona premiada cap quantitat en concepte de drets d'autor. A aquest efecte, la presentació de la sol·licitud de participació implicarà l'autorització expressa a l'Institut Cartogràfic Valencià, sense necessitat d'una autorització posterior, per a la publicació, reproducció i distribució dels treballs.

Normativa
 • Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió del Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca (DOGV núm. 7883, de 28.09.2016).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els participants han de complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, a més, han de reunir els requisits següents:

Requisits

a) Ser autors dels treballs que opten al premi.

b) Persones matriculades en qualsevol universitat valenciana que hagen aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el curs acadèmic 2022-2023.

La persona premiada haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a això, podrà autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià, perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a simplificar i reduir les càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. En el cas de no autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià, la personal premiada estarà obligada a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds per a participar es presentaran exclusivament per via telemàtica, utilitzant el formulari normalitzat que figura en l'annex I. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat. 1-...

Saber més
Criteris de valoració

El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

El jurat compararà els treballs presentats i admesos, i proposarà només aquell que haja obtingut més valoració, sense perjudici del que disposa l'article 5 de l'Ordre 10/2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en funció dels criteris següents:

 

a) Contingut.

b) Originalitat.

c) Creativitat.

d) Rigor.

e) Aplicabilitat pràctica.

f) Qualitat de la presentació.

g) Viabilitat tècnica i econòmica.

h) Innovació tecnològica.

Òrgans de tramitació
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 d'octubre de 2023 al 24 d'octubre de 2023 tots dos inclosos. DOGV núm. 9678, de 07/09/2023

Documentació
Per a optar al premi, a més de la sol·licitud, hauran d'acompanyar-se els següents documents: 1. Curriculum vitae. 2. Exemplar del treball que opte al premi, havent de reunir les següents condicions tècniques: - Tindrà per objecte alguna de les disciplines relacionades amb la geomàtica:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds per a participar s'han de presentar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el formulari normalitzat que figura en l'annex 1. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat,...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. La resolució de la convocatòria, així com la seua notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La dotació dels premis serà la següent: - Modalitats de treball de fi de màster: mil huit-cents euros (1.800 €). - Modalitats de treball de fi de grau: mil dos-cents euros (1.200 €).
  Observacions

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat dins del termini d'un mes, a comptar de l'endemà de publicar-se, o un recurs...

  Saber més
  Òrgans resolució
  INSTITUT CARTOGRÀFIC VALÈNCIA C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489