Expedició del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (abans, carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211241
|
Codi GVA: 3260
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, estableix que els usuaris i les persones que manipulen productes fitosanitaris han de complir els requisits de capacitació establits per la normativa vigent, en funció de les categories o classes de perillositat dels productes fitosanitaris.

 

El carnet és, per tant, imprescindible per a dur a terme tractaments fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides, etc.) i altres activitats com la venda o adquisició de productes fitosanitaris (a partir del 26 de novembre de 2015), etc.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* NIVELLS DELS CARNETS

- Segons l'article 18 de l'RD 1311/2012, de 14 de setembre, s'estableixen els carnets següents:

- Bàsic: capacita per a actuar com a personal auxiliar en els tractaments terrestres i aeris, incloent-hi els no agraris; i per a efectuar tractaments en l'explotació sense emprar personal auxiliar. En tot cas, només es poden utilitzar productes fitosanitaris que no siguen ni generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a actuar com a personal auxiliar de la distribució.

- Qualificat: capacita per a actuar com a responsable dels tractaments terrestres, inclosos els no agraris; i per a dur a terme tractaments en l'explotació, emprant personal auxiliar i utilitzant només productes fitosanitaris que no siguen o no generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a atendre directament la venda de productes fitosanitaris d'ús professional.

- Fumigador: capacita per a aplicar productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. Els aplicadors han de tindre, a més, el carnet de nivell bàsic o qualificat que els corresponga en cada cas per a l'exercici de les seues activitats.

- Pilot aplicador: capacita per a dur a terme tractaments fitosanitaris aeris des de o per mitjà d'aeronaus, sense perjudici del compliment de la normativa específica que regula la concessió de llicències en l'àmbit de la navegació aèria.

 

 

 

* VIGÈNCIA DELS CARNETS

- Els carnets d'usuari professional de productes fitosanitaris tenen un període de validesa de deu anys.

- Els carnets de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari expedits segons el que disposa l'Ordre de 8 de març de 1994, del Ministeri de la Presidència i en el Decret 27/2007, de 2 de març del Consell, són vàlids fins a l'1 de gener de 2016, tal com estableix la Disposició transitòria primera del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

No obstant això, està previst que, abans de l'1 de gener de 2016, es produïsca una modificació normativa que prolongue la vigència d'aquests carnets fins que expire el seu període de validesa.

 

 

* ÀMBIT D'ACTUACIÓ:

Els carnets són vàlids a l'efecte d'exercir l'activitat per a la qual habiliten en tot l'àmbit nacional.

 

 

* RENOVACIÓ DELS CARNETS

- Quan expire la vigència dels carnets, o des de 12 mesos abans d'aquesta data, els titulars interessats en la seua renovació han de sol·licitar-ho. La renovació del carnet requereix la superació d'un curs de renovació, excepte en el cas que el titular del carnet, per la seua formació, en el moment de sol·licitar la renovació estiga exempt d'efectuar cursos de capacitació per a obtindre el carnet d'acord amb l'article 18.2 del Reial decret 1311/2012 i amb l'article 9.3.b del Decret 30/205, de 6 de març.

- Una vegada superada la data de validesa del carnet, sense haver-ne sol·licitat la seua renovació, es considera, a tots els efectes, que el seu titular no té carnet.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol persona física que utilitze productes fitosanitaris en l'exercici de la seua activitat, tant en el sector agrari com en altres sectors.

Requisits

a) Residir a la Comunitat Valenciana.

b) Estar en edat laboral per a treballar amb productes fitosanitaris: més de 18 anys.

c) No tindre concedida una incapacitat laboral permanent que implique no poder treballar amb productes fitosanitaris. La persona que sol·licite del carnet ho ha de declarar en la sol·licitud.

d) Haver adquirit formació sobre la matèria a través d'un curs de capacitació o acreditar alguna de les titulacions que regula l'article 18.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, o una altra que s'establisca normativament i que eximeixen d'efectuar el curs de capacitació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de la sol·licitud. - Còpia confrontada del certificat de superació del curs de capacitació corresponent. - Còpia confrontada del títol, o certificat expedit per un òrgan oficial, de la titulació que habilita per a obtindre el carnet de nivell qualificat sense superar cap curs, d'acord...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se