Acreditació i valoració de mèrits de determinació autonòmica en els concurs de provisió de llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211254
|
Codi GVA: 3317
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Acreditació i valoració de mèrits de determinació autonòmica en els concurs de provisió de llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* MÈRITS

Tenen la consideració de mèrits:

a) Experiència professional, s'entén com a tal la permanència i el desenvolupament de funcions durant els 10 anys anteriors en les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana o en l'Administració de la Generalitat.

b) Formació personal, participació en cursos de formació i perfeccionament que tinguen per objecte les especialitats de l'organització territorial i normativa de la Comunitat Valenciana, amb l'exclusió dels que formen part dels processos selectius. Només es tindran en compte els cursos impartits i homologats per l'IVAP, les universitats o els òrgans adscrits a les diverses conselleries dedicats a la formació i el perfeccionament dels empleats públics que tenen.

c) Coneixements de valencià, acreditats per mitjà del certificat o l'homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

d) Altres mèrits:

- Activitat docent. Serà objecte de valoració la impartició de cursos de formació i perfeccionament que tinguen per objecte les especialitats de l'organització territorial i normativa de la Comunitat Valenciana. Només es tindran en compte els cursos impartits o homologats per l'Institut Valencià d'Administració Pública, les diputacions provincials, les universitats i els òrgans adscrits a les diverses conselleries dedicats a la formació, el perfeccionament o la selecció dels empleats i les empleades públics que tenen.

L'activitat docent en les activitats de naturalesa diferent als cursos, com ara jornades, taules redones, trobades, debats o anàlegs, no podran ser objecte de valoració.

- Publicacions. Es valoraran les publicacions en matèries relatives a les especialitats de l'organització territorial i normativa de la Comunitat Valenciana

- Col·laboracions amb els òrgans de la Generalitat en matèria de règim local.

 

 

* VALORACIÓ DELS MÈRITS

- Experiència professional, fins a un màxim de 2 punts.

- Formació professional, fins a un màxim de 1,5 punts.

- Coneixements de valencià, fins a un màxim de 0,75 punts.

- Altres mèrits, fins a un màxim de 0,25 punts.

 

Publicació de la puntuació dels mèrits a l'efecte de concurs:

- La Direcció General d'Administració Local, en ocasió de la resolució per la qual es publica la convocatòria conjunta en l'àmbit autonòmic del concurs ordinari, publicarà en el DOGV la relació individualitzada que comprén la puntuació corresponent als mèrits inscrits i reconeguts en el Registre de mèrits de determinació autonòmica en la data de la resolució esmentada.

- De la mateixa manera, per a la valoració d'aquests en el concurs unitari, es publicarà en el DOGV la relació individualitzada dels mèrits reconeguts i inscrits amb anterioritat a l'1 d'octubre de cada any en el Registre de determinació autonòmica.

- La puntuació que figure en aquesta relació l'aplicaran els tribunals per a la valoració dels mèrits de determinació autonòmica, sense que siga possible cap acreditació addicional per part dels concursants ni cap valoració diferent per part del tribunal.

 

Termini màxim de resolució: El termini màxim de resolució del procediment d'inscripció i reconeixement dels mèrits de determinació autonòmica és de tres mesos, i té caràcter desestimatori la falta de resolució expressa en aquest termini.

A qui va dirigit

Administració

Com es tramita

Procés de tramitació
- Sol·licitud de l'interessat, amb l'aportació de la documentació requerida. - Resolució del director general d'Administració local. - Notificació de la resolució a l'interessat en el termini de 10 dies perquè puga fer les al·legacions que considere oportunes.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Instància de l'interessat en què sol·licite el reconeixement i la inscripció dels mèrits de determinació autonòmica. - Acreditació dels mèrits de determinació autonòmica, segons els criteris següents: a) Experiència professional, es pot inscriure d'ofici o a instàncies de l'interessat, si és a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". Accedir al formulari, omplir-lo i desar en l'ordinador. 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que...
Saber més

Resolució

Observacions

- La resolució posa fi a la via administrativa, de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015). - Contra aquesta es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant...

Saber més
Òrgans resolució