Subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210619
|
Codi GVA: 357
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Subvencions per al finançament de les despeses de funcionament de centres, serveis i/o programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions a desenvolupar durant l'any 2024 en l'àmbit territorial de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTemini tancat
JustificacióTermini obert
EsmenaTemini tancat
Observacions

*ºLas ajudes previstes en la present convocatòria es destinaran a cobrir les despeses que es relacionen en l'article 6 de la citada Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que de manera directa responguen a la naturalesa de l'activitat...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

1. Podran sol·licitar estes subvencions les entitats locals i les entitats sense fi de lucre que siguen titulars de centres, serveis i/o gestionen programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions en...

Saber més
Requisits

Les entitats sense fi de lucre hauran de disposar d'una seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció. Quan l'objecte de la subvenció siga el finançament de centres i/o serveis, serà condició indispensable per a la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut...
Saber més
Criteris de valoració
1. Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) i els Programes de Prevenció. Sense perjudici del que s'estableix en el Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell, es tindran en compte els següents criteris de valoració: a.- La dotació de recursos específics existents en el...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes des de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, termini que començarà a computar-se a partir de l'endemà de aquel en què tinga lloc esta publicació. El termini conclourà el mateix dia del...

Saber més
Documentació
1. Les entitats locals hauran d'emplenar la sol·licitud que figura com a Annex I, la qual haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament es relaciona: a) Documents acreditatius de la representació legal que ostente el sol·licitant, en el cas de no estar inscrit en el registre de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en la web

  Descripció

  Esmena de les sol·licituds de subvenció: es requereix a les entitats relacionades en l'annex II a la presentació de la documentació assenyalada en l'annex I publicat.

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Temini tancat

  10 dies naturals des del següent a la publicació en la web (18/04/2024)

  Descripció

  Proposta de Resolució de concessió de la subvenció

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció en els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La forma de pagament de les subvencions destinades a les despeses referides a l'article 6.4 de l'ordre 4/2015, prèvia certificació de la persona titular de la Direcció General competent en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius de comprovació i aprovació dels justificants, així...
  Saber més
  4506670.0
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  Les entitats locals i les entitats sense fi de lucre beneficiàries de les subvencions previstes en aquest annex tenen les següents obligacions: a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició davant el...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició davant el...

  Saber més