Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210630
|
Codi GVA: 377
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El Títol acredita de manera oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat Espanyol i permet l'accés a una sèrie de beneficis per a aquestes famílies.

 

El Carnet acredita de manera oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat Espanyol, d'una única persona integrant d'aquesta, i permet l'accés als mateixos beneficis que el Títol.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA

Podrà sol·licitar-se un duplicat per extraviament o deterioració del Títol en vigor, si aquest ha sigut emés en la Comunitat Valenciana.

El document a presentar al costat de la sol·licitud serà el següent:

- Còpia del DNI o NIE DE LA PERSONA SOL·LICITANT

 

PRÒRROGA TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA

1. L'Administració emetrà una pròrroga del Títol de Família Nombrosa quan es presente una sol·licitud de renovació del Títol de Família Nombrosa.

a) En el cas de presentació presencial de la sol·licitud de renovació, el document de pròrroga es validarà per part de la direcció territorial competent per a la seua tramitació a petició de part, la qual haurà d'aportar el model degudament emplenat amb les dades de les persones beneficiàries del títol del qual se sol·licita la renovació.

b) En el cas de presentació telemàtica, la validació és automàtica, i el document de pròrroga formarà part del justificant de registre telemàtic de la sol·licitud de renovació.

c) En el cas de sol·licitar la pròrroga una vegada ja presentada la sol·licitud de renovació o finalitzats els efectes d'aquesta, sense que s'haja emés resolució sobre la sol·licitud de renovació, la mateixa podrà tramitar-se :

c.1) de manera presencial davant l'organisme competent en la tramitació i resolució del reconeixement administratiu de la condició de família nombrosa, aportant la còpia de la sol·licitud de renovació presentada o el justificant de presentació telemàtica de la sol·licitud de renovació, o la pròrroga anterior, així com l'original del títol a renovar.

c.2 ) de manera telemàtica a través del procediment establit. (Aquesta possibilitat no existeix actualment)

2. La pròrroga tindrà efectes tres mesos a partir de la data de finalització dels efectes del títol que s'ha sol·licitat renovar.

3. El document de pròrroga acreditarà la condició de família nombrosa amb caràcter general reconeguts en la legislació vigent en matèria de protecció a les famílies nombroses.

 

Definicions : veure apartat Definicions en l'Enllaç 00 informació general famílies nombroses , en informació complementària.

 

Preguntes freqüents

Veure Enllaç 07 Preguntes freqüents en informació complementària.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El reconeixement de la condició de família nombrosa i l'expedició d'aquest títol podrà sol·licitar-se per qualsevol de les persones ascendents, tutora, acollidora, guardadora o una altra persona integrant de la unitat familiar amb capacitat legal.

La unitat familiar haurà de tindre el seu domicili en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els requisits i condicions perquè es reconega la condició de família nombrosa i ser inclosa com a persona beneficiària del Títol de Família Nombrosa i del Carnet d'aquest títol, estan establits per normativa estatal, i són els mateixos en tot el territori espanyol.

Per a ser família nombrosa han de complir-se una sèrie de requisits. D'una banda els de la unitat familiar en el seu conjunt, i per una altra els de cada persona integrant de la unitat familiar que s'incloga en el Títol.

Després de complir els requisits requerits per a ser família nombrosa, s'assignarà la categoria general o l'especial, segons les diferents condicions de la unitat familiar en el seu conjunt.

 

I. REQUISITS DE LA UNITAT FAMILIAR (COMPOSICIÓ):

Veure Enllaç 01 Requisits unitat familiar en informació complementària

 

II. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES DESCENDENTS:

Veure Enllaç 02 Requisits persones descendents en informació complementària.

 

III. REQUISITS DE RESIDÈNCIA:

Veure Enllaç 03 Requisits de residència en informació complementària.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Recepció de la documentació exigida. - Expedició del títol. - Entrega o remissió a l'usuari.
Òrgans de tramitació
Les direccions territorials de la Conselleria amb competències en matèria de família.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

1. En el cas de tractar-se de la sol·licitud d'un primer reconeixement d'una unitat familiar, o d'una família que dispose del títol de família nombrosa emés per una altra comunitat autònoma, podrà presentar-se en el moment que la família vulga obtindre el reconeixement administratiu de la condició de família nombrosa emés per la Comunitat Valenciana.

 

2. En el cas de tractar-se d'una renovació per variació del nombre de persones de la unitat familiar que compleixen els requisits per a formar part del Títol de Família Nombrosa, o per variació de les condicions que van donar motiu a l'expedició del títol i això supose un canvi de categoria, la mateixa podrà presentar-se en qualsevol moment, preferentment abans de la data de finalització dels efectes del títol anteriorment expedit.

 

3. En cas de presentar-se sol·licitud de renovació posterior a la data de finalització dels efectes del títol anteriorment expedit, la resolució, en cas de ser estimatòria, establirà com a data d'efectes la de la presentació de la sol·licitud de renovació.

 

4. En el cas de sol·licitar la renovació d'un títol vigent per modificació de les circumstàncies de la unitat familiar, la mateixa haurà de presentar-se dins dels tres mesos des que es produïra aquesta situació.

Documentació
Documentació General: Sol·licitud de Títol de Família nombrosa per primera vegada en la Comunitat Valenciana Veure Enllaç 05 Documentació alta en informació complementària. Renovació del Títol de Família nombrosa quan es disposa d'un títol expedit en la Comunitat Valenciana Veure Enllaç 06...
Saber més
Taxa o pagament

La tramitació i l'expedició no comporten taxes.

 

(Disposició addicional tercera de la Llei de protecció a les famílies nombroses).

Forma de presentació
Telemàtica
S'accedirà a aquest procediment a través de l'enllaç " Tramitar amb certificat", situat en la part inicial d'aquesta pàgina informativa. Només podrà ser presentat per aquest mitjà, a través de signatura electrònica o Clau, de persona interessada en el procediment. Per a obtindre una informació...
Saber més
Presencial

Existeixen dues formes de presentació: presencial o electrònica.

 

Per a efectuar la presentació de manera presencial deurà, en primer lloc, descarregar-se el model de formulari de Sol·licitud d'Alta o Renovació del Títol de Família Nombrosa.

Aquest formulari haurà de ser emplenat en tots els seus camps de dades personals, així com, en els casos de sol·licitud de renovació, en l'apartat corresponent al motiu d'aquesta.

Una vegada emplenada, i al costat de la documentació corresponent, aquest formulari podrà ser presentat en:

En qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu, és a dir, en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeix la sol·licitud, Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

Quan la sol·licitud siga presentada en els registres dels ajuntaments o de les mancomunitats que col·laboren en la tramitació d'aquests títols i carnets, o en aquells que tinguen subscrit conveni amb la Generalitat per a la presentació d'escrits, es reconeixerà com a vàlida, amb caràcter general, la data d'aquesta presentació.

També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Saber més

Resolució

Termini màxim
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa, respecte a la concessió del títol i el carnet de família nombrosa, serà de tres mesos a comptar de la data de la seua sol·licitud. La resolució expressa de concessió del títol i carnet consistirà en el mateix document que...
Saber més
Obligacions
Les persones titulars d'unitats familiars a les quals s'haja reconegut el títol de família nombrosa estan obligades a comunicar a la Direcció Territorial, en el termini màxim de tres mesos des que es produïsquen, les variacions de les circumstàncies familiars o personals sempre que aquestes...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).

Sancions
Les contemplades en el Títol III de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.