Detall de Procediment

Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores en BAIXA TENSIÓ. Alta, modificació i cessament. Indústria.

Codi SIA: 210639
Codi GUC: 400
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions: A) ALTA (inscripció en el Registre Integrat Industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat) - La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'empreses instal·ladores en baixa tensió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a l'exercici d'eixa activitat. - La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'empreses instal·ladores en baixa tensió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant l'Administració competent habilita, des d'eixe moment i per temps indefinit, a l'empresa instal·ladora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses indicades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les activitats d'aquestes. * IMPORTANT: Encara que, com s'ha indicat, la inscripció en el RII d'aquestes empreses els habilita per a actuar en tot el territori espanyol, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les EMPRESES instal·ladores d'instal·lacions elèctriques en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES establides per a l'exercici d'aquesta activitat A ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'indústria de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, a l'efecte de que aquestes pugan utilitzar els tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/da i que, per això, tenen una tramitació més àgil. Per a realitzar eixa comunicació d'instal·ladors d'empreses d'altres Comunitats Autònomes existeix un tràmit telemàtic específic, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Observacions

EMPRESA INSTAL·LADORA EN BAIXA TENSIÓ Empresa instal·ladora en baixa tensió és la persona física o jurídica que realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seues instruccions tècniques complementàries, havent presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN BAIXA TENSIÓ De conformitat amb la ITC-BT-03 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (veure enllaç a aquest RD en l'apartat "Llesta de normativa"), les empreses instal·ladores en baixa tensió es classifiquen en les següents categories: a) CATEGORIA BÀSICA (IBTB) Els instal·ladors d'aquesta categoria podran realitzar, mantindre i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió en edificis, indústries, infraestructures i, en general, totes les compreses en l'àmbit del reglament de baixa tensió que no es reserven a la categoria especialista. b) CATEGORIA ESPECIALISTA (IBTE) Els instal·ladors i empreses instal·ladores d'aquesta categoria podran realitzar, mantindre i reparar les instal·lacions de la categoria bàsica i, a més, les corresponents a: - Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis (IBTE1). - Sistemes de control distribuït (IBTE2). - Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades (IBTE3). - Control de processos (IBTE4). - Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia (IBTE5). - Locals amb el risc d'incendi o explosió (IBTE6). - Quiròfans i sales d'intervenció (IBTE7). - Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars (IBTE8). - Instal·lacions generadores de baixa tensió (IBTE9). que estiguen contingudes en l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries. INSTAL·LADOR/A en baixa tensió Instal·lador/a en baixa tensió és la persona física que té coneixements per a exercir alguna de les activitats corresponents a les categories indicades en l'apartat 3 de la ITC-BT-03 complint el que s'estableix en l'apartat 4 d'aquesta. En concret: - Realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries (ITC-BT). - Ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada. - I ha de complir i poder acreditar davant l'Administració competent (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control i per a la categoria que corresponga -Bàsica o Especialista-), una de les situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador de baixa tensió previstes en la normativa vigent. L'empresa instal·ladora, en la seua declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, acreditarà que la documentació o titulació del personal qualificat de què disposa, li capacita per a l'acompliment de l'activitat. Tot això pot consultar-se en el servei existent sobre aquest tema en la Guia Prop i també en l'apartat corresponent de l'àrea d'Indústria de la Conselleria competent en aqueixa matèria (veure enllaç en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). NOTA IMPORTANT: 1. Es podrà sol·licitar Cita prèvia a través de l'apartat de la pàgina web de la Conselleria competent en aqueixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes tècnics de caràcter informàtic durant el procés de tramitació telemàtica) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envie a aqueixa adreça ha d'indicar-se: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Requisits

1) Requisits per a l'exercici de l'activitat: els previstos en l'article 22 i la ITC-BT-03 (inclòs el seu Apèndix) del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (vegeu enllaç a aquest RD en l'apartat "Llista de normativa"). 2) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular d'una empresa instal·ladora de baixa tensió, o el/la seu/seua representant.

Normativa del procediment

  • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  • Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
  • Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre integrat industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  • Reial decret 683/2011, de 13 de maig, pel qual s'estableixen sis certificats de professionalitat de la família professional Electricitat i Electrònica que s'inclouen en el repertori nacional de certificats de professionalitat i s'actualitza el certificat de professionalitat establit com a annex III en el Reial decret 1214/2009, de 17 de juliol (BOE núm. 137, de 09/06/2011).
  • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents: a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS. b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Documentació

Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT hauran de presentar telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Eixos models de declaracions responsables són, respectivament: a) El corresponent a les empreses instal·ladores de baixa tensió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya. b) Les empreses instal·ladores de baixa tensió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. * NOTES: 1. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, aquesta declaració responsable habilita l'empresa instal·ladora, per un temps indefinit i des del moment en què es presente davant de l'administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. 2. Tot i que, juntament amb la declaració responsable, aquestes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, aquesta documentació haurà d'estar disponible per a presentar-la immediatament davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

Presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures. 4. Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat Cita prèvia de la pàgina web de la Conselleria (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit) o prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament). 2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica: - En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre Integrat Industrial (RII). El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial (RII). 3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant. * L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). * Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.