Processos de drets miners - Secció A: Autorització d'explotació de recursos miners, modificació de projecte, canvi de titularitat, ampliació de termini, caducitat del dret miner. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210656
|
Codi GVA: 458
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar algun dels processos de drets miners de la secció A: Autorització, modificació, canvi de titularitat, ampliació de termini i caducitat del dret miner.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Aprofitament de recursos de la secció A) de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines: Els servicis territorials d'Energia, en el seu àmbit territorial, tenen les següents competències en matèria de mineria: a) Instruir els procediments i dictar una resolució en matèria d'autorització...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Requisits

Tots els jaciments minerals i altres recursos geològics es classifiquen en tres Seccions. denominades A), B) I C). SECCIÓ A Pertenecen a la Secció A) aquells jaciments l'únic aprofitament dels quals siga el d'obtindre fragments de grandària i forma apropiats per a la seua utilització directa en...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació de forma telemàtica i pagament de taxes. - Informació pública. - Estudi de la documentació. - Remesa de l'expedient a la Conselleria competent en matèria dei Medi Ambient per a l'avaluació de l'impacte ambiental. - Resolució d'aprovació del pla de restauració pel...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
A)AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALS: - Sol·licitud de drets miners secció A (SOLDEMIA) - Fotocòpia del DNI o NIF del titular o el seu representant legal degudament justificat o escriptura de constitució i escriptura d'actualització (si és persona jurídica). Per a persones físiques no...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: 6.1 - Explotació Secció A - Autorització d'explotació (recursos minerals de la Secció A): 1379,22 euros. 8.12.Taxa per modificació de plans o projectes d'explotació o restauració de drets miners d'explotació: El 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 101,80...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Obligacions
L'Estat podrà establir zones de reserva de qualsevol extensió en el territori nacional, mar territorial i plataforma continental en què l'aprofitament d'un o més jaciments minerals i altres recursos geològics de les seccions A), B) o C), puga tindre especial interés per al desenrotllament...
Saber més
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.