Permís d'exploració. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210657
|
Codi GVA: 459
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de l'exploració o els seus representants

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació de forma telemàtica. - Estudi de la documentació. - Resolució d'atorgament per la Direcció General competent en matèria de mineria. - Publicació de l'atorgament. Correspon a la Direcció General competent en matèria minera : - Dictar una resolució en els...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
S'hauran de presentar els següents documents: - Imprés de SOL·LICITUD GENERAL existent en el tràmit, en el qual es farà constar la designació del terreny en la forma establida en l'article 76.3 de la Llei de Mines, nombre total de quadrícules , expressant les províncies i els termes municipals...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

- Permisos d'exploració:

7.11 - Una quantitat mínima de 1419,98 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada.

7.12 - Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,84 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1994, 08euros (taxa 7.13).

Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.