Permís d'investigació de les seccions C/D. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210658
|
Codi GVA: 460
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular del permís.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació TELEMÀTICAde la documentació en el servici territorial competent en matèria de mineria. - Admissió definitiva. - Informació pública: BOE, BOP, ajuntaments. - Resolució d'atorgament per la Direcció General competent en matèria de mineria. - Notificació a l'Administració d'Hisenda. -...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'INVESTIGACIÓ: 1. Sol·licitud ( SOLDEMIC). 2. Projecte d'investigació. 3. Documentació acreditativa que el sol·licitant complix les condicions per a ser titular de drets miners. 4. Estudi econòmic de finançament i garanties sobre la seua viabilitat. 5. Document acreditatiu...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- Permisos d'investigació :

Una quantitat mínima de 1.419,98 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,84 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.794,67 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Obligacions
L'incompliment per causa injustificada imputable a l'interessat podrà suposar la paralització cautelar de les labors d'investigació fins que s'esmene la deficiència i hi haja un informe favorable del servici territorial competent en mineria.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
L'incompliment per causa injustificada imputable a l'interessat, podrà suposar la paralització cautelar de les labors d'investigació fins que no s'haja esmenat la deficiència i hi haja informe favorable del servici territorial d'energia, sense perjuí de la instrucció del corresponent procediment...
Saber més