Concessió directa d'explotació de les seccions C/D. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210659
|
Codi GVA: 461
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió directa d'explotació de les seccions C/D. Mineria.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1.Correspon a la direcció general competent en matèria de mineria dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients que afecten una província o més d'una província en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

2. Igualment i en els mateixos supòsits de finalització del procediment administratiu, correspon a la direcció general competent en matèria de mineria dictar una resolució en els expedients relacionats amb la caducitat i transmissió dels drets miners quan afecten més d'una província, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

3. Correspon al servei territorial competent en matèria de mineria, o el de la província que comprenga la major extensió de terreny, desenvoluparà la instrucció del procediment en la seua integritat. Instruït i finalitzat el procediment, el servici territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la direcció general competent en matèria de mineria per a la resolució o tramitació que pertoque.

 

4. En els casos de sol·licituds d'aprofitament de recursos regulats per la vigent Llei de Mines, que a més afecten una altra comunitat autònoma, i que conforme a la legislació minera hagen de ser tramitades per la Generalitat Valenciana, el servici territorial de la província que comprenga la major extensió del terreny sol·licitat instruirà el procediment en la seua integritat, i elaborarà la corresponent proposta de resolució d'aprovació del Pla de Restauració, amb la comprovació prèvia, a la vista dels informes requerits, que el dit pla s'ajusta al que disposa el Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració de l'espai natural afectat per activitats mineres. Instruït i finalitzat el procediment, el servici territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la direcció general competent en matèria de mineria per a la tramitació que pertoque.

 

5. Correspon als serveis territorials competents en matèria de mineria, en el seu àmbit territorial, instruir i dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients relacionats amb la transmissió de drets miners en general; qualsevol suspensió de tasques, paralització temporal o concentració autoritzada de treballs; la caducitat de permisos d'exploració i de permisos d'investigació; així com la caducitat i l'autorització d'abandonament de tasques en autoritzacions i concessions d'explotació o aprofitament de recursos minerals.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació inicial i informe tècnic que justifique la concessió directa, i pagament de taxes. - Resolució d'aprovació de tramitació de concessió directa. - Presentació de la documentació tecnicoeconòmica. - Informació pública. - Estudi de documentació. - Tramesa de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
1. Imprés. Instància 2. Projecte 3. Estudi d'impacte ambiental, que contindrà com a continguts mínims: Actuació projectada i accions derivades Alternatives viables i solució adoptada Inventari ambiental Informe de Patrimoni Informe de l'organisme de conca Mesures protectores i correctores ...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- Concessió d'explotació (seccions C/D) :

 

Una quantitat mínima de 1.419,98 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23.84 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.994,08 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud i resta de documentació inicial ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de Mines i els reglaments corresponents.