Autorització de suspensió temporal de tasques en activitats mineres. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210660
|
Codi GVA: 462
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La sol·licitud per part de la persona titular o explotador legal per a suspendre temporalment les labors mineres.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La persona titular podrà reiniciar els treballs amb subjecció als projectes i plans aprovats en qualsevol moment, una vegada que hagen desaparegut les causes que van motivar la suspensió, prèvia comunicació de l'inici de les activitats a l'Administració minera i presentació de la documentació que...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular o explotador/a legal d'explotacions mineres.

Requisits

L'entitat titular o explotador legal d'una autorització d'explotació de recursos de la secció A, o d'una concessió d'explotació de recursos de les seccions B), C) o D) de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, podrà sol·licitar la suspensió temporal de treballs de preparació, infraestructura i instal·lacions i d'explotacions pròpiament dites, per un període de temps màxim de fins a dos anys en les causes de força major següents:

- meteorològiques

- falta de mercat

- necessitat d'ampliar la investigació

- altres de semblants.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació TELEMÀTICA de la documentació i pagament de taxes. - Autorització segons les condicions.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud (SUSPCONC). - Memoria justificativa de la sol·licitud de suspensió de labors. - Declaració responsable del director facultatitu sobre l'adopció de mesures de seguretat
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

6.2 Informes de suspensió, abandó i caducitat: 75,71 euros.

 

En l'enllaç següent pot accedir al pagament telemàtic de la taxa:

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.
Obligacions
La sol·licitud de paralització per la persona titular o explotador/a legal haurà de motivar les causes que fan precisa la suspensió.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria o davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la...

Saber més
Sancions
Les que establixen la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.