Autorització de concentració de tasques en activitats mineres. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210661
|
Codi GVA: 463
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'autorització de concentració de labors en una concessió o en diverses.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La persona titular de diverses concessions d'explotació per a un mateix recurs mineral situades en una mateixa zona metal·logènica no estarà obligada a explotar-les totes simultàniament, sempre que obtinga de l'Administració minera l'autorització corresponent per a concentrar els treballs en una concessió o en diverses.

 

La concentració autoritzada dels treballs en una concessó d'explotació o en diverses, amb la consegüent suspensió d'activitats en la resta, es podrà concedir per un termini màxim de deu anys, condicionada al fet que abans de finalitzar el termini no varien les raons que la justifiquen.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de vàries concessions d'explotació per a un mateix recurs mineral situades en una mateixa zona metal·logènica.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Serà competència de la Direcció General competent en matèria de mineria dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients que afecten una província o més d'una província en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Igualment i en els mateixos supòsits de finalització del procediment administratiu, serà competència de la Direcció General competent en matèria de mineria dictar una resolució en els expedients relacionats amb la caducitat i transmissió dels drets miners quan afecten més d'una província, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

3. El servici territorial d'energia competent en matèria de mineria que corresponga, o el de la província que comprenga la major extensió de terreny, durà a terme la instrucció íntegra del procediment. Instruït i finalitzat el procediment, el servici territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la Direcció General competent en matèria de mineria per a la resolució o tramitació que pertoque.

4. En els casos de sol·licituds d'aprofitament de recursos regulats per la vigent Llei de Mines, que a més afecten una altra comunitat autònoma i que conforme a la legislació minera hagen de ser tramitades per la Generalitat Valenciana, el servici territorial de la província que comprenga la major extensió del terreny sol·licitat instruirà el procediment íntegrament. Instruït i finalitzat el procediment, el servici territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la Direcció General competent en matèria de mineria per a la tramitació que corresponga.

5. Correspondrà als servicis territorials competents en matèria de mineria en el seu respectiu àmbit territorial instruir i dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients relacionats amb la transmissió de drets miners en general; qualsevol suspensió de tasques, paralització temporal o concentració autoritzada de treballs; la caducitat de permisos d'exploració i de permisos d'investigació, així com la caducitat i l'autorització d'abandonament de tasques en autoritzacions i concessions d'explotació o aprofitament de recursos minerals.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud (SUSPCONC). - Memòria justificativa de concentració de labors.
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

8.6 - Inspecció policia minera: 77,14 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud i resta de documentació inicial ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos comptadors de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte una resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establixen la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.