Autorització de concentració de tasques en activitats mineres. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210661
|
Codi GVA: 463
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'autorització de concentració de labors en una concessió o en diverses.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La persona titular de diverses concessions d'explotació per a un mateix recurs mineral situades en una mateixa zona metal·logènica no estarà obligada a explotar-les totes simultàniament, sempre que obtinga de l'Administració minera l'autorització corresponent per a concentrar els treballs en una concessió o en diverses.

 

La concentració autoritzada dels treballs en una concessó d'explotació o en diverses, amb la consegüent suspensió d'activitats en la resta, es podrà concedir per un termini màxim de deu anys, condicionada al fet que abans de finalitzar el termini no varien les raons que la justifiquen.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de vàries concessions d'explotació per a un mateix recurs mineral situades en una mateixa zona metal·logènica.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Serà competència de la Direcció General competent en matèria de mineria dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients que afecten una província o més d'una província en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Igualment i...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud (SUSPCONC). - Memòria justificativa de concentració de labors.
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

8.6 - Inspecció policia minera: 77,14 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud i resta de documentació inicial ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos comptadors de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte una resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establixen la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.