Autorització de maquinària minera. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210662
|
Codi GVA: 464
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de la maquinària o els seus representants.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació (de manera telemàtica exclusivament). - Estudi del projecte pel Servei de Mines. - Autorització o no, segons siga procedent.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
S'haurà d'aportar la següent documentació: - Imprés de sol·licitud general, existent en el tràmit. - Projecte o memòria, si s'escau. - Certificat final d'obra (justificació de condicions tècniques), si escau. - Butlletí d'instal·lació, si s'escau. - Disposicions internes de seguretat que...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud i resta de documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de Mines i els reglaments corresponents.