Pla anual de tasques d'explotació en activitats mineres. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210663
|
Codi GVA: 465
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentació pels titulars o explotadors legals de drets miners, en la forma i el termini previstos per la normativa vigent, del pla de tasques anual, en el desenvolupament del projecte general d'explotació i del pla de restauració.

 

Quan siga procedent, ha d'incloure també la comunicació d'inici de l'activitat d'explotació.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El que s'ha indicat s'entén sense perjudici de tercers i no exclou la necessitat d'obtindre les altres autoritzacions i concessions que, d'acord amb la normativa vigent, siguen necessàries.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones titulars o explotadores legals de drets miners d'explotació.

Requisits

1. El desenvolupament i l'execució dels treballs d'explotació dels recursos naturals minerals s'ha d'ajustar al projecte general d'explotació i al pla de restauració, o pla de restauració integral, si és el cas, aprovats per la conselleria competent en mineria en la Resolució de l'atorgament de l'autorització o concessió d'explotació, i no se'n podrà demorar la iniciació ni paralitzar sense la prèvia autorització de l'Administració minera.

 

2. El pla de tasques anual ha de contindre el que estableix la normativa tècnica minera i el que resulte del desenvolupament del projecte general d'explotació i del pla de restauració.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació en el servei territorial que corresponga de la conselleria competent en matèria de mineria i en el termini establit en la normativa de mines del pla de tasques anual d'explotació i de la documentació adjunta. - El servei territorial competent en mineria, conforme al pla de tasques...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La presentació del pla de tasques anual i l'altra documentació que l'ha d'acompanyar s'ha d'ajustar al calendari següent, en funció del tipus de dret miner de què es tracte:

 

a) Durant el primer trimestre de l'any, per a concessions mineres d'explotació.

b) Durant el segon trimestre de l'any, per a autoritzacions d'explotació.

Documentació
1.- La persona titular o el/la explotador/a legal de l'explotació minera haurà de presentar en el servici territorial competent i en el termini establit en la vigent Llei de Mines, un PLA DE LABORS ANUAL, que inclourà la planificació de treballs previstos per a eixe any i el resultat dels...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- Pla de labors anual:

 

Exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondejos:

 

8.1. El 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 101,8 euros.

 

NOTA:

Als efectes exclusius del càlcul i pagament d'esta taxa s'exclourà del pressupost total del Pla de Labors, el pressupost parcial corresponent al concepte d'explosius/voladures, inclòs en este.

 

Les taxes d'autorització de projectes de voladures seran calculades i abonades en el procediment específics de "Autorització de voladures"

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El pla de tasques anual s'aprovarà en un termini màxim de dos mesos, en el supòsit d'autoritzacions, i de tres mesos en el cas de concessions mineres, a comptar de la data de presentació de la documentació. La finalització dels terminis anteriors, sense que s'haja emés cap resolució, habilitarà...
Saber més
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de...

Saber més
Sancions
Les que estableix l'article 121 de la Llei 22/1973, de mines, segons la modificació efectuada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol, en la disposició addicional primera (BOE núm. 158, de 03/07/2007, pàgina 28.590). En aquesta, es considera una infracció greu la no-presentació del pla de tasques en...
Saber més