Establiments de benefici de recursos minerals: Autorització de noves instal·lacions, modificació o ampliació, canvi de titularitat. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210664
|
Codi GVA: 467
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'autorització en el supòsit de noves instal·lacions o les seues modificacions/ampliacions així com el canvi de titularitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Tindran la consideració d'establiments de benefici de recursos minerals aquelles instal·lacions de preparació, plantes de concentració i plantes de benefici d'estos recursos vinculades a explotacions mineres que s'ubiquen dins del perímetre atorgat en la resolució de l'autorització o de concessió d'explotació minera o annexes a esta. Queden excloses de les activitats de preparació de substàncies minerals les activitats que excedisquen de la primera transformació d'estes substàncies.

 

S'entendrà per preparació, concentració i benefici, el procés o la combinació de processos que es definixen en l'article 3.7 del Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres o norma que el substituïsca.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars dels establiments de benefici o els seus representants.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA, a través del tràmit corresponent - Remissió de la documentació al Servei de Mines que estudia el projecte. - Autorització o no segons siga procedent.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
A) En el supòsit de NOVA INSTAL·LACIÓ (ALTA): L'expedient es tramitarà en dues fases: 1. PRIMER LLIURAMENT: - Imprés de sol·licitud (SOLESBEN), existent en el tràmit. - Projecte tècnic. - Pla de restauració . - Estudi d'impacte ambiental, si escau. - Estudi econòmic de finançament i garanties...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria de mineria o davant de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de mineria, depenent de l'òrgan a què corresponga emetre...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments correponents.