Autorització de voladures. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210667
|
Codi GVA: 470
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona física o jurídica interessada o el seu representant legal.

Requisits

Les empreses que duguen a terme l'execució de les voladures han d'estar autoritzades i inscrites per a tal fi. L'autorització i consegüent inscripció, que tindrà caràcter nacional i validesa anual, s'ha de sol·licitar a l'autoritat competent de la província on tinga el domicili social l'empresa,...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1 - Presentació DE MANERA TELEMÀTICA, de la sol·licitud i de la restant documentació que ha d'acompanyar-la (inclòs el justificant de pagament de les taxes), davant el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la província que corresponga. 2 - Resolució d'autorització de voladura. 3 -...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
S'ha de presentar telemàticament, la següent documentació: 1 - Sol·licitud d'autorització de voladures (segons el model normalitzat AUTOVOLP que hi ha en el tràmit). 2 - Projecte amb plànol d'emplaçament i croquis d'accés. 3 - Justificació de la propietat dels terrenys. 4 - Justificació de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: 9. Autorització d'ús d'explosius i asistència en voladures: 9.11 - 92,02 euros per cada voladura 9.12 - el 20% del núm. de voladures sol·licitades, amb un import mínim de 368,06 euros . NOTA: "Es cobrarà el 20% del nombre d'autoritzacions de voladures sol·licitades, sent l'import...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimats.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de...

Saber més
Sancions
Les que estableixen la Llei de mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.