Autorització d'obra subterrània (pous, sondatges). Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210678
|
Codi GVA: 481
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'autorització pertinent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

NOTA IMPORTANT: Per a iniciar les obres es requereix a més, en el seu cas, l'autorització de l'organisme de conca (confederació hidrogràfica) per a la inscripció d'aigües subterrànies, i gaudi de les mateixes de conformitat amb el preceptuat en l'article 177.2 i amb el que es disposa en els...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representants legals.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida de forma telemàtica - Estudi. - Autorització de l´obra subterrània.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
LA DOCUMENTACIÓ ES PRESENTA EN DOS FASES: 1. Primer lliurament: - Sol·licitud: Aigües subterrànies (SOLAGSUB) - Projecte d'obra - Plànol d'emplaçament i croquis - Justificació de propietat dels terrenys - Document de seguretat i salut 2. Segon lliurament: - Certificat final d'obra subterrània ...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: - Obres subterrànies: Autorització de projectes d'exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, plans de restauració i grans voladures amb explosius i sondejos. 8.1.1 - El 0,0005 per mil del pressupost 8.1.2 - Amb un mínim de 101,8 euros. 8.6 - Inspeccions...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de 21 de juliol, del cap de l´Estat, de Mines (BOE núm. 176, de 24/7/73), la Llei 21/1992, de 16 de juliol, del cap de l´Estat, d´Indústria (BOE núm. 176, de 23/7/92) i els reglaments corresponents.