Instal·lacions elevadores d'aigua subterrània: Nova, modificació i canvi de titularitat. Mineria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210679
|
Codi GVA: 482
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representant legals.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de forma exclusivament telemàtica de la sol·licitud i documentació corresponent al primer lliurament. - Comprovació i estudi d'aquesta documentació. - Presentació de la documentació requerida en SEGON LLIURAMENT. a través del tràmit d'Aportació de documentació (veure apartat de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
A) En el supòsit de NOVA INSTAL·LACIÓ: La documentació es presenta en dos lliuraments: PRIMER LLIURAMENT: - Sol·licitud aigües subterrànies (SOLAGSUB), el model de les quals consta en el tràmit telemàtic - Projecte elèctric, en el seu cas, o bé memòria tècnica de disseny d'instal·lació elèctrica...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 21/1992, d'Indústria, la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, i els reglaments corresponents.