Declaració d'aigües minerals o termals. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210683
|
Codi GVA: 487
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Declarar unes aigües com a minerals o termals.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Correspon al conseller competent en matèria de mineria:

- la declaració de la condició de mineral o termal d'unes aigües determinades

- la declaració d'una aigua com a mineral natural o de font, que establix el Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà, i en general la qualificació com a tals de recursos de la secció B).

 

Correspon als servicis territorials competents en matèria de mineria:

- Instruir el procediment per a les declaracions anteriors

- Instruir el procediment dels expedients relatius a l'autorització o concessió d'aprofitament d'aigües minerals o termals i al reconeixement del dret a la utilització de la denominació d'aigua mineral natural o de brollador.

- L'autorització d'aprofitament dels altres recursos qualificats com a secció B)

- Elaborar la corresponent proposta de resolució.

- Instruir el procediment i dictar una resolució en els expedients relacionats amb la caducitat i transmissió de les autoritzacions o concessions.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones interessades que complisquen els requisits exigits.

Requisits

El sol·licitant haurà de complir les condicions exigides en el capítol VIII de la Llei de Mines, segons la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 1303/1986, de 28 de juny (BOE de 30/6/86).

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació, i pagament de taxes. - El Servici Territorial amb competències en matèria de mineria, o el de la província que comprenga la major extensió de terreny, desenvoluparà la instrucció del procediment en la seua integritat. - La direcció de mines...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
Es presentarà telemàticament, juntament amb la instància, la següent documentació: - Expedient de presa de mostres que se sol·licita mitjançant la instància MA.-21. - Pla de situació. - Característiques de l'aqüífer o brollador.
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

6.5 - Declaració d'aigües minerals o termals: 851,58 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució, els expedients s´entendran desestimatoris.
Observacions

Les resolucions esgoten la via administrativa i en contra seu podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

Sancions
Les previstes en la Llei d´Indústria (Llei 21/1992), la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.