Autorització d'aprofitament d'aigües minerals i termals: mineromedicinals, mineroindustrials, termals per a ús terapèutic i termals per a ús industrial. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210684
|
Codi GVA: 488
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La persona titular interessada i/o el seu representant legal

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés. Instància (SOLAGUMI). - Document que acredite el peticionari per a l'aprofitament de les aigües. - Designació i justificació del perímetre de protecció avalada per un tècnic competent. - Declaració d'inversions estrangeres (si n'hi haguera). - Projecte general d'aprofitament. -...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: 6.4 - Autorització d'aprofitament (recursos minerals de la secció B): 1055,28 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran desestimats.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.