Autorització d'instal·lacions d'aigües de begudes envasades (aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades) i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII). Mineria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210685
|
Codi GVA: 489
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar les noves instal·lacions d'aigües de beguda envasades (AIGÜES MINERALS NATURALS I AIGÜES DE BROLLADOR ENVASADES), així com els seus canvis de titularitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. Es requerix la declaració prèvia d'aigua mineral. 2. Competències: (Orde 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de determinades funcions en matèria de drets miners) El servici territorial...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de la instal·lació, o la seua persona representant. * Nota: per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona ha d'inscriure prèviament la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
* NOTES: - Veure l'indicat en l'apartat "Informació complementària". 1. Presentació telemàtica de la sol·licitud, juntament amb la restant documentació requerida, en el Servei Territorial competent en matèria de Mines corresponent a la província on radique la instal·lació o en el de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1) NOVES INSTAL·LACIONS: A. AIGÜES MINERALS NATURALS: - Imprés de sol·licitud (SOLAGUMI). - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas. - Document que acredite al peticionari per a l'aprofitament de les aigües. - Designació i justificació del perímetre de protecció...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de mineria o davant la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la...

Saber més
Sancions
Les previstes en la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.