Declaració de zona de gran afluència turística (ZGAT) per a l'aplicació del règim d'horaris comercials. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210689
|
Codi GVA: 508
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la declaració de zona de gran afluència turística (ZGAT) per a l'aplicació d'un règim especial d'horaris comercials.

 

La declaració de zona de gran afluència turística podrà estendre's a tot o part del terme municipal o del nucli urbà i fixarà per a cada cas les condicions d'aplicació, incloent-hi els períodes a què s'estén.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- La declaració de zona de gran afluència turística podrà estendre's a tot o part del terme municipal o del nucli urbà i fixarà per a cada cas les condicions d'aplicació, incloent-hi els períodes als quals s'estén. En tot cas, la declaració ha d'excloure els diumenges i festius que no poden ser habilitats d'acord amb l'article 17.4.

 

- Els establiments ubicats en les zones de gran afluència turística, TINDRAN PLENA LLIBERTAT per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic a la Comunitat Valenciana.

 

- AMPLIACIÓ DELS PERÍODES D'INICI I FI DE DETERMINADES ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA

 

Les zones de gran afluència turística la declaració de les quals s'haja autoritzat per als períodes de Setmana Santa (de Diumenge de Rams a Dilluns de Sant Vicent) i estival, podran ampliar la data d'inici, de fi o ambdós, en aquells anys en què estes dates inicialment previstes en la seua declaració, siguen contigus amb un diumenge, festiu o una acumulació de festius.

En estos casos s'entendrà que l'inici o final del període autoritzat originàriament en la declaració de zona de gran afluència turística s'estén fins al diumenge, festiu o festius immediatament contigus.

 

- ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA JA DECLARADES:

 

Als efectes del període de vigència de quatre anys a què es referix l'article 21.6 de la Llei 3/2011, les zones de gran afluència turística que estigueren declarades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, començarà a computar des de l'1 de gener de 2018.

La Disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana establix els períodes durant els quals s'estén el règim d'aplicació de les zones de gran afluència turística, que estigueren declarades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la Disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.

 

- Els establiments comercials hauran d'exposar, en els accessos i de manera visible des de l'exterior del local, els dies i hores d'obertura i de tancament.

Normativa
 • Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials (BOE núm. 307, de 22/12/2004).
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.488, de 25/03/2011).
 • Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252, de 17/10/2014).
 • Resolució de 30 de març de 2020, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, per la qual se suspenen temporalment les declaracions de zona de gran afluència turística durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua (DOGV nº 8778, de 01/04/2020)

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Els ajuntaments de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que consideren que tot o part del seu territori pot obtindre la declaració de zona de gran afluència turística.

Requisits

- La declaració de zona de gran afluència turística es durà a terme per la direcció general competent en matèria de comerç a sol·licitud de l'ajuntament interessat, amb audiència prèvia del Consell Local de Comerç, o, a falta d'això, de l'òrgan semblant i de les entitats més representatives del sector d'àmbit autonòmic.

 

- Es consideraran zones de gran afluència turística, AQUELLES ÀREES coincidents amb la totalitat del municipi o part d'este EN QUÈ CONCÓRREGA ALGUNA DE LES CIRCUMSTÀNCIES SEGÜENTS:

 

a) Existència d'una concentració suficient de places en allotjaments i establiments turístics.

 

El nombre total de places que s'oferisca en hotels, hostals, pensions, apartaments, càmpings, cases rurals i albergs, de la zona per a la qual se sol·licita la declaració serà, almenys, de 15 places per cada 100 habitants, segons les dades oficials de l'Agència Valenciana del Turisme. El compliment d'este requisit serà suficient per a acreditar la condició de zona de gran afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (de Diumenge de Rams al segon Diumenge de Pasqües) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre).

Per a períodes diferents dels indicats s'haurà d'acreditar que l'ocupació de places en allotjaments i establiments turístics siga superior al 50% en el període sol·licitat, prenent com a referència les dades de l'any immediat anterior.

 

b) Existència d'una concentració suficient en el nombre de segones residències respecte de les què constituïxen residència habitual.

 

El nombre de vivendes de segona residència serà almenys d'un 20 per cent del total de vivendes del municipi, segons l'últim cens oficial de vivendes publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, o segons certificat de l'ajuntament que acredite els dits percentatges, en els supòsits en què no foren coincidents. El compliment d'este requisit serà suficient per a acreditar la condició de zona de gran afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (de Diumenge de Rams a al segon Diumenge de Pasqües) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre).

Per a períodes diferents dels indicats s'haurà d'acreditar que el volum de generació de residus sòlids urbans en la zona, durant el període sol·licitat, siga superior en un 50% respecte a la mitjana anual, exclosos els mesos en què se celebre la Setmana Santa (de Diumenge de Rams al segon Diumenge de Pasqües ) i estival (de l'1de juny al 30 de setembre). Per a determinar l'increment dels mesos dels períodes sol·licitats, respecte a la mitjana anual abans referida, es prendran com a referència els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

 

c) Que haja sigut declarat Patrimoni de la Humanitat o en el qual es localitze un bé immoble d'interés cultural integrat en el patrimoni històric artístic.

 

Per a la determinació de les zones de gran afluència turística contigus amb el bé caldrà ajustar-se a les declaracions i a les seues delimitacions perimetrals realitzades per les autoritats estatals o autonòmiques o dels organismes internacionals competents.

Per a la determinació de les zones de gran afluència turística no contigus amb el bé declarat Patrimoni de la Humanitat o el bé immoble d'interés cultural integrat en el patrimoni històric artístic, caldrà ajustar-se, si és el cas, al règim d'obertura d'este, i en tot cas a la rellevància de les visites diàries en diumenges i festius, respecte de l'activitat comercial, així com de la població de dret del municipi on s'ubique la zona per a la qual se sol·licita la declaració.

 

d) Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter nacional o internacional.

 

La declaració de zona de gran afluència turística haurà de coincidir amb els dies o període en què se celebre, incloent-hi el dia anterior i el posterior.

Quan la celebració de l'esdeveniment es desenrotlle en una sola jornada que coincidisca amb l'inici, durant o el final d'un cap de setmana o acumulació de festius, es prendrà com a referència l'inici i final del cap de setmana o acumulació de festius per a establir el dia anterior i el posterior de l'esdeveniment.

 

e) Proximitat a àrees portuàries en què operen creuers turístics i registren una afluència significativa de visitants.

 

El nombre de creueristes de l'any anterior al de la sol·licitud haurà de superar els 40.000, d'acord amb les dades oficials que proporcione l'autoritat portuària.

La declaració de zona de gran afluència turística emparada en esta circumstància es limitarà als dies de permanència del creuer.

 

f) Que constituïsquen àrees el principal atractiu de les quals siga el turisme de compres.

 

S'haurà de justificar que s'han registrat un nombre de pernoctacions, l'any immediatament anterior a la sol·licitud, equivalent al 40 per cent de la població de dret del municipi on s'ubique la zona per a la qual se sol·licita la declaració.

Quan no puga acreditar-se el que exposa anteriorment s'haurà de justificar que almenys el 40% dels clients dels establiments comercials de la zona per a la que se sol·licita la declaració, en els sis mesos anteriors a la sol·licitud, hauran de ser residents en l'estranger o en municipis situats a un mínim de 100 quilòmetres de distància de l'àrea comercial.

Este extrem es podrà acreditar per mitjà d'estudis elaborats per l'ajuntament o bé a instàncies d'este amb dades extretes d'organismes oficials, de l'Institut Nacional d'Estadística, cambres de comerç, Agència Valenciana del Turisme o entitats comercialitzadores de targetes de crèdit/dèbit que acrediten fefaentment estes dades.

g) Quan concórreguen circumstàncies especials que així ho justifiquen.

La declaració de zona de gran afluència turística haurà de motivar prou les circumstàncies especials, no arreplegues en els punts anteriors, que justifiquen la declaració.

Com es tramita

Procés de tramitació

1.- PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació requerida.

 

2.- ESMENA

 

- Si la sol·licitud presentada resulta incompleta o no reunix els requisits exigits, es requerirà l'ajuntament sol·licitant perquè, en el termini màxim de 10 dies des de la recepció del requeriment, la complete o esmene, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistx de la seua petició, d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de COMERÇ i/o CONSUM de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)", que és tramitable telemàticament amb un certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18468&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

 

3.- INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

La direcció general competent en matèria de comerç, a la vista de la sol·licitud, podrà demanar quanta informació estime necessària per a la resolució del procediment. En especial podrà sol·licitar informe de l'Agència Valenciana del Turisme i de la cambra oficial de comerç corresponent. Estos informes no seran vinculants i seran evacuats en el termini de 10 dies des de la recepció de la petició.

 

4.- RESOLUCIÓ

 

- La sol·licitud serà resolta pel titular de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini màxim de tres mesos des de la seua presentació.

- La resolució serà notificada a l'ajuntament interessat d'acord amb el que establix l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que difondrà el seu contingut entre els interessats, i ho haurà de publicar, almenys, en el tauler d'edictes de l'ajuntament i en la pàgina web municipal.

- La resolució també es comunicarà a l'Observatori del Comerç Valencià.

 

5.- SILENCI ADMINISTRATIU

 

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense haver recaigut una resolució expressa, la pretensió s'entendrà estimada, amb els efectes previstos en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

6.- VIGÈNCIA

 

-La declaració de zona de gran afluència turística té una vigència de quatre anys, prorrogables automàticament per idèntic període, sempre que quede acreditat que persistixen les circumstàncies que van donar lloc a la declaració.

-Si desaparegueren eixes circumstàncies podrà procedir-se a la revocació de la declaració per la direcció general competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia a l'ajuntament interessat. En el cas que es comprove l'existència d'alguna circumstància que justifique la declaració de zona de gran afluència turística, diferent de la que va motivar la declaració inicial, es tramitarà un nou expedient de modificació de la zona de gran afluència turística.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
1 - SOL·LICITUD de l'ajuntament interessat. Esta sol·licitud haurà d'acordar-se per l'òrgan municipal col·legiat competent, d'acord amb el que preveu la legislació sobre règim local i a la distribució de competències de l'ajuntament interessat, amb audiència prèvia del Consell Local de Comerç,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació d'esta sol·licitud i la documentació que hi ha d'acompanyar-la HA DE REALITZAR-SE OBLIGATÒRIAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS PER MITJÀ DEL...
Saber més

Resolució

Obligacions
Els establiments comercials hauran d'exposar, en els accessos i de manera visible des de l'exterior del local, els dies i les hores d'obertura i de tancament.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica competent per raó de la matèria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació si l'acte és expré, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Sancions
D'acord amb el que establix el Títol VII de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, el règim d'infraccions i sancions en esta matèria és el següent: 1. Infraccions LLEUS (fins a 6.000 euros): Tindran la consideració d'infraccions lleus: - La...
Saber més