Sol·licitud de control d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre. Autorització de control de depredadors. Batudes al porc senglar

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210728
|
Codi GVA: 673
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud control d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre. Autorització de control de depredadors. Batudes al porc senglar.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* AUTORITZACIONS: Les més habituals són: · Per danys a l´agricultura. - Control de senglars en la modalitat d´esperes junt a cultius. - Control de senglars en la modalitat de batudes. - Control d´aus perjudicials; teuladí, estornell i cornelles en la modalitat de caça en lloc fix junt a...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Titulars d´acotats (si el terreny ho és). - Propietari, si el terreny és llliure.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Lliurament de la sol·licitud avalada pel reconeixement dels danys o la seua potencialitat per part de l´agent mediambiental de la demarcació. - Informes tècnics de les direccions territorials de Medi Ambient. - Informe de la unitat forestal. - Resolució del/a director/a territorial de Medi...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud es presentarà almenys amb quinze dies d´antelació.

Documentació
- Sol·licitud en imprés normalitzat. El sol·licitant serà: · El titular del vedat, si el terreny està fitat. · El propietari de la finca, si el terreny està lliure, i pertany solament a un propietari. Si els perjudicis afecten diverses propietats no fitades: · L´alcalde, president de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como los solicitantes que, no estando obligados a ello, opten por esta vía, presentarán las...
Saber més
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data d´acabament de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, les sol·licituds s´entendran estimades.
Observacions

Recurs d'alçada davant la direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

Sancions
L´imcompliment d´algunes de les condicions establertes en l´autorització, durà la immediata anul·lació d´aquesta i la sanció que procedesca.