Sol·licitud d'acampades itinerants

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210748
|
Codi GVA: 699
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre autorització administrativa per a realitzar acampades itinerants, que estan motivades per marxes organitzades en terrenys forestals, de grups formats per un número màxim de nou persones i de tres botigues, amb la impossibilitat de pernoctar en una zona d'acampada.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CARACTERÍSTIQUES DE LES ACAMPADES ITINERANTS

 

- Les acampades itinerants es realitzaran respectant els drets de propietat i ús del sòl.

 

- Només es podrà pernoctar en el mateix lloc un nit, havent-se d'alçar les botigues una vegada transcorreguda la nit.

 

- En les acampades itinerants, seran aplicable les mesures generals per a la prevenció d'incendis, establides en la normativa prevista per la conselleria que tinga atribuïdes les competències en la matèria.

 

- Com a mesura preventiva general, en les zones d'acampada, àrees recreatives i acampades itinerants autoritzades, queda prohibit encendre foc amb qualsevol tipus de combustible. Per a això es podran utilitzar les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte.

 

- Tindran l'obligació de recollir dels residus sòlids que es generen.

 

- Queda prohibit l'ús d'elements o activitats productors de soroll, quan puguen alterar els hàbits de la fauna silvestre o perjudiquen la normal convivència dels usuaris.

 

- Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

 

- En cas que l'accés fins al punt d'inici de l'acampada itinerant es realitze mitjançant vehicles, i aquests hagen de romandre estacionats en terreny forestal fins al final de l'activitat, la sol·licitud s'acompanyarà de la identificació dels vehicles que romandran estacionats i punts en què s'estacionaran.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones o grups fins a un màxim de 9 persones.

Requisits

No tindre finalitat lucrativa.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i estudi d'aquesta.

 

- Resolució de l'autorització per la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La documentació s'ha de presentar, com a mínim, quinze dies naturals abans del començament de l'activitat.

Documentació
- Imprés de sol·licitud, que haurà de contindre: a) Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons del responsable del grup. b) Nombre de participants. c) Pla de detall del recorregut o arxiu de l'itinerari en suport digital, amb coordenades *UTM en el sistema de referència i projecció oficial. d)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

 

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de deu dies naturals. En transcórrer deu dies sense que és dicte una resolució expressa, els expedients és consideraren desestimats.
Obligacions
Les persones acampades traslladaran els residus resultants de l'activitat de l'acampada itinerant fins als llocs on hi haja recipients o abocadors disposats expressament per a recollir-los.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució
Segons la província per la qual trasncórrega la major part del recorregut, resoldrà:
Sancions
Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana.