Modificació substancial de la coberta vegetal sense canvi d'ús forestal

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3032830
|
Codi GVA: 94667
Descarregar informació
Termini obert

Des de 26-10-2023

  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Com es tramita
  • Formularis
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Resolució
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a realització d'actuacions en terreny forestal que suposen una modificació substancial de la coberta vegetal sense produir-se canvi d'ús forestal, com ara les previstes en l'article 96 del Reglament de la llei 3/ 93. Entre aquestes actuacions s'inclouen:

- Treballs silvícoles: poda, clarege i esbrosses

- Cultius amb la finalitat cinegètica

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
26-10-2023
Observacions

Serà necessària l'autorització de la direcció territorial competent en matèria forestal, quan aquestes actuacions no estiguen previstes en el corresponent *ITGF expressament aprovat.

En el cas d'estar previstes en aquests instruments, bastarà la presentació d'una declaració responsable

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Propietaris, gestors de finques forestals. Empreses forestals autoritzades pel propietari. Ajuntaments per a la intervenció en muntanyes no gestionades per la Generalitat

Requisits

La modificació en cap cas implicarà la perduda de la condició de sòl forestal.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació requerida.

2. Estudi de l'expedient per l'equip tècnic de la Secció Forestal.

3. Sol·licitud d'esmenes o documentació complementària (si escau).

4. Informe tècnic i proposta de resolució

5. Resolució per part de la Direcció Territorial

6. Remissió de la resolució al sol·licitant.

 

Sol·licitud

Termini
Des de 26-10-2023

Tot l'any

Documentació
*SOLICTUD D'AUTORITZACIÓ PER A la MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA COBERTA VEGETAL SENSE CANVI D'ÚS FORESTAL Juntament amb la sol·licitud hauran de presentar: -Memòria tècnica dels treballs a desenvolupar -Pla de situació i de detall de la zona de treballs. -Certificat del cadastre
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de 90 dies naturals. Transcorregut aquest termini sense que es dicte resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada