Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball(tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana)

Codi SIA:: 3031725
Codi GVA:: 94785
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL INVASSAT
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius: - En la iniciació d'un procediment. - En la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - En la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licituds. - En la fase d'execució del procediment. - En la interposició de recursos. Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan encara que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament cal utilitzar aquesta via per a contactar amb l'Administració.

Requisits

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que la persona interessada considere de presentació oportuna).

Presentació

Presentació

On dirigir-se