Sol·licitud general d'inici telemàtic o Aportació documental de procediments de XARXA NATURA 2000.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3036223
|
Codi GVA: 95285
Descarregar informació
Termini obert
  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Com es tramita
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit té com a objecte possibilitar la presentació d'una sol·licitud inicial o l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en el Servici competent en matèria de XARXA NATURA 2000, permetent a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als servicis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria de XARXA NATURA 2000.

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius, en concret, este tràmit permet:

 

A) Iniciar un procediment en matèria de XARXA NATURA 2000, mitjançant una Sol·licitud general d'inici.

B) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'òrgan competent en matèria de XARXA NATURA 2000 en relació amb un expedient obert (no resolt, ni arxivat).

C) Aportar de manera telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si escau.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'"Administració on-line".

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Si es tracta d'un expedient obert, les persones (físiques i jurídiques) han de tindre la condició d'interessades en aquest, o el seu/s representant/s.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Si s'utilitza este tràmit telemàtic per a aportar documentació, s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'òrgan competent en matèria de Xarxa Natura 2000, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat).

b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en el Servei competent, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: *DNIe (DNI electrònic), certificats de la *FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (*Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (*TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats

 

- Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'este.

 

- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a este Registre està disponible:

https://www.accv.es/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'òrgan competent haja establit en este requeriment.

 

b) Si la documentació es presenta VOLUNTÀRIAMENT per la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. SOL·LICITUD general d'inici telemàtic o d'aportació de documentació, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el propi tràmit telemàtic. - En el cas que es tracte d'una sol·licitud d'inici de procediment, juntament amb el formulari, de sol·licitud general d'inici telemàtic, les persones interessades...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Pinchando en el icono superior Tramitar con Certificado de esta misma página. Para ello ha de disponer de certificado electrónico reconocido por la ACCV o DNI electrónico. Para acceder de forma telemática el interesado deberá disponer de un sistema de firma electrónica reconocida o cualificada...
Saber més
Presencial

Segons l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta opció de tramitació presencial és NOMÉS vàlida per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports. Les persones jurídiques HAN DE realitzar la tramitació per via telemàtica.

La documentació d'esmena requerida s'ha de presentar per registre d'entrada, en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

On dirigir-se