Falles 2024. Premis destinats a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3037056
|
Codi GVA: 95305
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Falles. Resolució del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen

les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu: llibres de Falles i llibres de

Magdalena, per a l’any 2024

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les comissions de festes de les Falles que estiguen legalment constituïdes, inscrites en el registre corresponent de l’administració, que complisquen els preceptes i requisits establits en l’Orde 90/2016, que aprova les bases reguladores d’estes subvencions.

Requisits

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en el punt 3 de l’article 5 de l’Orde 90/2016, que regula les bases.

b) Hauran de fer constar, en els crèdits del llibre, la col·laboració de la Generalitat amb el lema següent: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià de l’any 2024». La llegenda ha d’estar impresa en la coberta interior o en la primera pàgina de l’obra. No serà vàlida la impressió a través d’encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l’edició original.

c) Tindre una tirada mínima de 75 exemplars.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió és la subdirecció general amb competències en matèria de política lingüística. 2. Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, es regirà pel règim previst per als òrgans...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris de valoració són els que establix el resolc quart de la resolució de convocatòria.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 12 de febrer de 2024.

El termini de presentació dels llibrets editats s’iniciarà l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 12 de febrer de 2024.

 

Per a optar definitivament als premis, les entitats sol·licitants hauran de presentar tres exemplars del llibre de la festa

editat. S'han de presentar en l’avinguda Campanar, 32, seu de la direcció general amb competències en matèria de política lingüística.

Documentació
La sol·licitud de participació és telemàtica. - El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web o de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. - La sol·licitud de participació és telemàtica....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud es tramitarà exclusivament de manera telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació: ceice.gva.es/va/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es.

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar esta convocatòria de subvencions és de sis mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució.
  Quantia i cobrament
  La quantia total màxima estimada per a concedir en esta convocatòria per a l’exercici 2024 puja a 180.0000 euros. L’import anirà a càrrec de la línia S0291, del capítol IV, del programa 422D00 del pressupost de 2024 de la Generalitat Valenciana. Es convoquen 115 subvencions per a llibres de les...
  Saber més
  Obligacions
  Consulteu l'article 7, "Obligacions de les entitats beneficiàries", de l'orde de bases de la convocatòria.
  Observacions

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde serà el que establix el títol IV de la LGS i en el capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat.