Ordre 6/2023, de 22 de desembre de 2023, de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport,per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de les subvencions a escriptura de guió i desenvolupament i preparació de projectes d'obres audiovisuals del Institut Valencià de Cultura en els anys 2023 i 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 3036646
|
Codi GVA: 95407
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La present ordre establix les bases per a la concessió d'ajudes destinades a l'escriptura de guió i desenvolupament i preparació de projectes d'obres audiovisuals realitzada entre els mesos de gener de 2023 i octubre de 2024, com mig de suport al sector audiovisual en l'àmbit competencial de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Requisits

En tot cas, l'activitat de les persones beneficiàries s'ha de realitzar en l'àmbit competencial de la Generalitat, i han de complir els requisits següents:

a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en estes bases reguladores i convocatòria.

b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, LGS.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el servici d'ajudes del *IVC que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d'ofici,acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en...
Saber més
Criteris de valoració
Consultar base novena.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds i la documentació acreditativa han de presentar-se en el termini de trenta dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a la no admissió de la...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions recollides en esta ordre serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la resolució de la corresponent convocatòria, produint el silenci administratiu efecte desestimatori.
Quantia i cobrament
1. En el cas d'ajudes a escriptura de guió: Es concediran 34 ajudes de 10.000 € cadascuna. 19 ajudes per a projectes de guions d'obres de ficció dins de les quals un màxim de set serà per a minisèrie, sempre que estos projectes obtinguen un mínim de 50 punts. 9 ajudes per a projectes de guions...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Obligacions
1. A més de les establides en l'article 14 de la Llei 38/2003 LGS, són obligacions dels beneficiaris de l'ajuda les següents: a) Complir les obligacions de publicitat previstes en Llei 1/2022,de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. b) El beneficiari haurà de fer...
Saber més
Òrgans resolució
Sancions
1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establit en el títol IV de la LGS, així com els articles 173 a 177 de la LHIS. 2. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà mitjançant procediment administratiu en el qual, en tot cas, es donarà...
Saber més