Ordre 6/2023, de 22 de desembre de 2023, de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport,per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de les subvencions a escriptura de guió i desenvolupament i preparació de projectes d'obres audiovisuals del Institut Valencià de Cultura en els anys 2023 i 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 3036646
|
Codi GVA: 95407
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-01-2024

Fins 12-02-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La present ordre establix les bases per a la concessió d'ajudes destinades a l'escriptura de guió i desenvolupament i preparació de projectes d'obres audiovisuals realitzada entre els mesos de gener de 2023 i octubre de 2024, com mig de suport al sector audiovisual en l'àmbit competencial de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-01-2024 al 12-02-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Requisits

En tot cas, l'activitat de les persones beneficiàries s'ha de realitzar en l'àmbit competencial de la Generalitat, i han de complir els requisits següents:

a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en estes bases reguladores i convocatòria.

b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, LGS.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el servici d'ajudes del *IVC que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d'ofici,acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

2. Després de l'estudi de la documentació administrativa, es publicarà un llistat complet de les sol·licituds en la web del *IVC, indicant aquelles que estan completes, les incompletes, assenyalant la documentació que falta per aportar o esmenar, i les no admeses a tràmit, tenint esta publicació el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

3. El sol·licitant tindrà un termini de 5 dies hàbils per a aportar la documentació incompleta o esmenar la sol·licitud, si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació del procediment administratiu comú.

4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se d'esta circumstància.

5. En cas d'empat, tindran preferència els sol·licitants dels projectes que acrediten, juntament amb la sol·licitud, la contractació de persones amb discapacitat, segons el que es preveu en l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa

i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. En estos casos, la contractació d'estes persones haurà de mantindre's, almenys, fins que finalitze el desenvolupament de l'activitat per a la qual es concedix la subvención.si persistix l'empat, caldrà ajustar-se a la puntuació atorgada al projecte en virtut de la puntuació obtinguda en els criteris que en cada cas valoren la paritat i la participació de la dona.

Finalment, i en defecte d'això, caldrà ajustar-se a l'ordre de presentació en el registre electrònic, ateses la data i l'hora. Si s'han realitzat diversos enviaments del mateix projecte, s'haurà de tindre en compte la data i l'hora de l'últim enviament realitzat dins del termini de presentació de sol·licituds.

Criteris de valoració

Consultar base novena.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds i la documentació acreditativa han de presentar-se en el termini de trenta dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a la no admissió de la...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions recollides en esta ordre serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la resolució de la corresponent convocatòria, produint el silenci administratiu efecte desestimatori.
Quantia i cobrament
1. En el cas d'ajudes a escriptura de guió: Es concediran 34 ajudes de 10.000 € cadascuna. 19 ajudes per a projectes de guions d'obres de ficció dins de les quals un màxim de set serà per a minisèrie, sempre que estos projectes obtinguen un mínim de 50 punts. 9 ajudes per a projectes de guions...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Obligacions
1. A més de les establides en l'article 14 de la Llei 38/2003 LGS, són obligacions dels beneficiaris de l'ajuda les següents: a) Complir les obligacions de publicitat previstes en Llei 1/2022,de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. b) El beneficiari haurà de fer...
Saber més
Òrgans resolució
Sancions
1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establit en el títol IV de la LGS, així com els articles 173 a 177 de la LHIS. 2. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà mitjançant procediment administratiu en el qual, en tot cas, es donarà...
Saber més