Préstec Subordinat del programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF

Codi SIA: 3055456
|
Codi GVA: 96111
Descarregar informació
Termini obert

Des de 28-03-2024

Fins 31-12-2026

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir préstecs subordinats a petites i mitjanes empreses amb establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
28-03-2024 al 31-12-2026

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Petites i mitjanes empreses que desenvolupen projectes:

 

• De caràcter innovador, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que hagen rebut ajudes del programa de finançament de l'horitzó Europa *EIC *Accelerator.

 

• Actuacions destinades a l'expansió, creixement i/o consolidació de les activitats generals d'una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats. Es considera que una empresa està en fase de creixement i expansió quan preveu un augment d'ocupació i/o volum de negoci, materialitzant-se la inversió o finançament en un augment de la capacitat de producció o en la provisió de capital explotació addicional.

Requisits

Els beneficiaris hauran de complir, entre altres, els següents requisits:

• Disposar d'un establiment o sucursal de producció o desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.

• No estar cotitzada en cap mercat organitzat.

• Comptar amb almenys un treballador en la Comunitat Valenciana.

• Estar al corrent de les seues obligacions amb Seguretat Social i Hisenda.

• Acreditar amb els últims comptes anuals tancades una facturació d'almenys 500.000 euros. S'entendrà per comptes tancats les aprovades i presentades en el Registre Mercantil.

• No estar en situació d'empresa en crisi.

• No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

• Comptar amb totes les llicències i autoritzacions necessàries.

• Estar al corrent del compliment de la Llei de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i de la Llei per a la igualtat entre dones i homes.

• No estar subjectes a una orde de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

• Complir amb el principi de «no causar un perjuí significatiu al medi ambient (*DNSH)» en el sentit establit en a l'article 9.4, del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.

 

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 28-03-2024 a 31-12-2026

Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgoten els recursos disponibles o fins a la data que acorde el Consell Executiu de FEDER en compliment de la vigència del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027

Documentació
La sol·licitud de finançament anirà acompanyada de la següent documentació: 1. Formulari de sol·licitud 2. Identificació del sol·licitant: a) Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant el formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF, amb firma i registre electrònic.

Resolució

Òrgans resolució