Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Aprovació de programa formatiu per a l'obtenció del títol de guarda jurat de caça i l'habilitació per al control de predadors

  Objecte del tràmit

  Habilitar les entitats homologades previstes en l'article 4.1 del Decret 188/2014, de 7 de novembre, per a impartir els cursos de capacitació i reciclatge necessaris per a poder obtindre el títol de guarda jurat de caça i l'habilitació per al control de predadors

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Podran sol·licitar l'homologació per a impartir aquests cursos:

  1. Els centres autoritzats per la conselleria competent en matèria d'educació per a impartir els cicles formatius de grau superior de Formació Professional conduents al títol de tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
  2. Les entitats que estiguen homologades per a impartir els cursos per a l'habilitació de guarda rural en l'especialitat de guarda de caça.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17416

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - Programa formatiu teòric i pràctic (contingut establit en l'annex I i VI) del Decret 188/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça a la Comunitat Valenciana i l'habilitació per al control de predadors.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GUARDA JURAT DE CAÇA I L'HABILITACIÓ PER AL CONTROL DE PREDADORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida.
  - Aprovació del programa mitjançant la resolució de la direcció general competent en matèria de caça.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del secretari autonòmic en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17416

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc17416.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Cursos que es poden impartir:

  . Curs de control de predadors (durada mínima 40 h)
  . Curs de reciclatge control de predadors (durada mínima 8 h)
  . Curs de guarda jurat de caça (durada mínima 40 h)
  . Curs de reciclatge guarda jurat de caça (durada mínima 8 h)

  L'annex I del Decret 188/2014, de 7 de novembre, estableix el contingut mínim del temari per a la formació teoricopràctica, en matèria pròpia de la Comunitat Valenciana, dels guardes jurat de caça.

  L'annex VI, del Decret 188/2014, de 7 de novembre, estableix el contingut mínim del temari per a la formació teoricopràctica d'habilitació per a la realització de control de predadors.

  Tant el contingut com la durada podran ser modificats pel director/a general amb competències en matèria de caça , mitjançant una resolució.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 188/2014 de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça a la Comunitat Valenciana i l'habilitació per al control de predadors (DOCV núm. 7400, d'11/11/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 188/2014, de 7 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.