• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a la concessió d'ajudes directes a través de la sol·licitud única.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes que recull l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant Ordre 5/2015), i en concret les següents:
  1. El pagament bàsic als agricultors, segons el que estableixen l'article 13 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres
  règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (en avant Reial decret 1075/2014, de 19 desembre).
  2. Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, segons el que estableixen l'article 17 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  3. Un pagament complementari per als joves agricultors que comencen la seua activitat agrícola, segons el que estableixen l'article 25 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  4. Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als cultius següents:
  - Arròs, segons el que estableixen l'article 30 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Cultius proteics segons el que estableixen l'article 34 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Fruits de corfa i les garrofes, segons el que estableixen l'article 38 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Llegums de qualitat, segons el que estableixen l'article 41 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Remolatxa sucrera, segons el que estableixen l'article 45 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Tomaca per a indústria segons el que estableixen l'article 48 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Pagament específic al cultiu del cotó segons el que estableixen l'article 53 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  5. Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als sectors ramaders següents, d'acord amb el que estableixen els articles 58 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Ajuda associada per a les explotacions que mantinguen vaques alletants.
  - Ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball.
  - Ajuda associada per a les explotacions de boví de llet.
  - Ajuda associada per a les explotacions d'oví.
  - Ajuda associada per a les explotacions de caprí.
  - Ajuda associada per als ramaders de boví de llet que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  - Ajuda associada per als ramaders de boví d'enceball que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  -Ajuda associada per als ramaders d'oví i caprí que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  6. Un règim simplificat per als petits agricultors, segons el que estableixen l'article 86 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d'una explotació agrària.

  Requeriments

  Els requisits són els que indica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, en l'Ordre 5/2015. A més:

  1. Són aplicables als beneficiaris de les ajudes les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions i les obligacions que conté l'article 14 del mateix text legal. A aquest efecte, haurà de constar en la sol·licitud la declaració responsable sobre el compliment dels requisits previstos en l'esmentat article 13.2 de la Llei general de subvencions.

  2. No obstant això, llevat de la manifestació expressa en contra del sol·licitant, amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza
  l'Administració actuant perquè puga efectuar la consulta de les seues dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  3. Quan es tracte de comunitats de béns s'identificaran les persones físiques o jurídiques que les integren i s'indicaran les seues respectives quotes percentuals sobre la cosa comuna, cas en el qual s'hauran de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En tot cas, haurà d'anomenar-se
  un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de
  prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

  4. En el supòsit de comunitats de béns, es comprovarà, pel que fa a totes les persones integrants, el compliment de les seues obligacions tributàries i, si és procedent, el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  5. Tindrà la condició de beneficiari de les ajudes, la figura de la titularitat compartida d'explotacions agràries, que recull la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, i que es defineix com a unitat econòmica, sense personalitat jurídica, susceptible d'imposició a efectes fiscals, que es constitueix per un matrimoni o parella unida per un relació d'afectivitat anàloga, per a la gestió conjunta de l'explotació agrària, sempre que consten inscrites en el registre de titularitat compartida d'explotacions agrícoles en la data de presentació de la sol·licitud única. Serà exigible l'aportació del CIF de l'entitat, així com el document de manteniment de tercers associat de l'entitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia d'aquestes ajudes és la prevista en annex II del Reial decret 1075/2015, de 19 de desembre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2019, s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 15 de maig,
  inclusivament (DOGV núm. 8531 de 17.04.2019) .

  Queda obert el termini de presentació d'al·legacions

  Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a realitzar la Sol·licitud Única han de dirigir-se a l'Oficina Comarcal Agrària del seu àmbit territorial:

  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46702 Gandia
  Tel: 962829510
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189010
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323404
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMPTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÒ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964369665

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=600

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, junt amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen a través de l'aplicació informàtica AGRORED/LIBRA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades).

  En la sol·licitud única es declararan totes les parcel·les agrícoles que conformen tota la superfície agrària de l'explotació i que estiguen a disposició del titular d'aquesta, ja siga en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació de superfícies comunals per part d'una entitat gestora d'aquestes, incloses aquelles per les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda.

  Per a la identificació i la localització, s'hauran de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de l'explotació, així com les terres no agrícoles per les quals se sol·licita ajuda previstes en el punt anterior (d'ara en avant «declaració gràfica»). A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació de caràcter general i la documentació específica per a cada règim d'ajuda que es detalle en la normativa de referència i en la convocatòria d'ajudes, sempre que la documentació esmentada no es trobe en aquesta administració. En concret, la informació i documentació que ha de contindre la sol·licitud única d'ajudes directes de la PAC és la següent:

  I. Informació general

  1. La identificació de l'agricultor: NIF, cognoms i nom de l'agricultor i, si és procedent, del seu cònjuge i règim matrimonial, si és el cas, o raó social, data de naixement si és procedent, domicili (tipus de via i el seu número, codi postal, municipi i província), telèfon i cognoms i nom del representant legal si és el cas, amb el seu NIF. En cas de persona física, indicació de si la titularitat de l'explotació és compartida mitjançant la inscripció en el registre previ corresponent. Les dades d'identitat només s'aportaran si no s'autoritza l'Administració per a la seua consulta.

  2. Les dades bancàries, amb ressenya de l'entitat financera així com de les xifres corresponents al codi IBAN, de banc i al de sucursal, els dos dígits de control i el número del compte corrent, llibreta, etc., en què es vullguen rebre els pagaments.

  3. Declaració que el titular de l'explotació coneix les condicions establides per la Unió Europea i l'Estat espanyol relatives als règims d'ajuda sol·licitats.

  4. La identificació, a partir de l'any 2016, dels drets d'ajuda, d'acord amb el sistema d'identificació i registre establit en l'article 7 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes. Aquesta identificació podrà ser substituïda per una declaració del productor en què sol·licite tots els drets de què dispose en la base de dades de drets de pagament bàsic.

  5. Llevat que no s'autoritze expressament l'Administració, l'autoritat competent demanarà a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la declaració dels costos laboral realment pagats l'any anterior inclosos els impostos i cotitzacions socials en cas que l'import de l'ajuda pel règim de pagament bàsic a percebre per l'agricultor sobrepasse els 150.000 euros. En cas que no s'autoritze, el sol·licitant haurà d'aportar aquesta documentació. No obstant això, per a la sol·licitud de 2015, una vegada que s'hagen assignat els drets, en cas que no quede acreditada la voluntat que l'Administració consulte aquestes dades en l'INSS, l'Administració sol·licitarà aquestes dades als sol·licitants afectats, abans d'abonar l'ajuda.

  6. Compromís exprés de col·laborar per a facilitar els controls que efectue qualsevol autoritat competent per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.

  7. Compromís exprés de tornar les bestretes o ajudes cobrades indegudament, a requeriment de l'autoritat competent, incrementats, si és el cas, en l'interés corresponent.

  8. Declaració del fet que no ha presentat en una altra comunitat autònoma en aquesta campanya, cap altra sol·licitud per aquests règims d'ajuda.

  9. Declaració formal que totes les dades ressenyades són vertaderes.

  10. Les advertències que conté la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa vigent.

  11. Declaració de totes les parcel·les agràries de l'explotació, incloses aquelles per a les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda, amb indicació en tot cas i per a cada parcel·la, del que recullen els punts 1 a 4 de l'epígraf III del present annex. Per a cada recinte s'indicarà el règim de tinença, és a dir, si és propietat del sol·licitant, s'explota en règim d'arrendament o parceria, amb indicació en aquests casos, per a recintes més grans de 2 hectàrees, el NIF de l'arrendador o cedent parcer, usdefruit o si es tracta d'una superfície comunal assignada per una entitat gestora d'aquesta, i en aquest cas haurà d'aportar la documentació relativa a aquesta assignació. La indicació del NIF de l'arrendador o cedent parcer podrà no realitzar-se en aquelles comunitats autònomes que tinguen implementat un sistema que permeta als propietaris de les parcel·les indicar quines parcel·les no poden ser sol·licitades per no estar arrendades, de manera que s'evita la utilització fraudulenta d'aquestes.

  12. Declaració expressa del fet que coneix els usos i delimitacions que figuren en la base de dades del SIGPAC (visor) per a les parcel·les agrícoles declarades i que aquestes es corresponen amb els usos i aprofitaments que realitza a la seua explotació, presentant en cas contrari l'al·legació de canvi d'ús SIGPAC o delimitació que corresponga.

  Quan declare recintes de pastura, l'agricultor haurà de comprovar que el coeficient d'admissibilitat de pastura (CAP) assignat a les seues parcel·les agrícoles està d'acord amb la realitat del terreny. En el cas de disconformitat podrà utilitzar l'enquesta que recull l'annex I de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per a estimar el CAP d'aquestes superfícies. Quan es declare un coeficient d'admissibilitat de pastures (CAP) superior a la dada que figura en SIGPAC serà obligatori presentar una sol·licitud de modificació a aquesta base de dades. Si el CAP declarat és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no serà necessària la realització d'una al·legació a SIGPAC.

  13. Informació fiscal per a comprovar el compliment dels criteris d'agricultor actiu, només en cas que no s'haja autoritzat l'Administració per a consultar-los davant de l'Agència Tributària.

  14. En el cas de les societats, aquestes hauran de declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants amb indicació del tant per cent de la seua participació en el capital social.

  15. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les que fa referència la lletra b) de l'apartat 4 de l'article 9, hauran de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent podrà determinar l'obligatorietat de realitzar també la declaració corresponent dels dos exercicis fiscals anteriors.

  16. S'inclourà la referència expressa al codi d'identificació assignat a cada unitat de producció en virtut del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes. Així mateix s'haurà de declarar el codi d'identificació assignat a l'explotació en els registres que les autoritats competents tinguen disposats basant-se en l'article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el moment de la sol·licitud. Sense perjudici de l'anterior, quan l'autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà el sol·licitant de la necessitat d'omplir-la.

  17. Declaració expressa en què l'agricultor manifeste que no exerceix cap activitat que, d'acord amb la Classificació Nacional d'Entitats Econòmiques (CNAE) o conforme a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es corresponga amb els codis que recull l'annex III, ni és controlat per, ni té el control de cap entitat associada, segons es defineixen en l'article 8, que realitze alguna d'aquestes activitats. Aquesta declaració es realitzarà en relació amb les campanyes 2015 i 2016, sempre que en les dues primeres s'hagen rebut pagaments per ajudes directes, i en tots els casos en relació amb la campanya 2017. En aquesta declaració s'inclourà el NIF de les entitats associades amb les quals l'agricultor tinga relació.

  II. Declaració expressa del que sol·licita

  1. S'haurà d'indicar expressament la superfície de cada un dels règims de pagaments directes pels quals sol·licita el pagament. En cas que sol·licite el règim de pagament bàsic s'indicarà que desitja sol·licitar el pagament corresponent als drets de pagament bàsic declarats tenint en consideració tota la superfície de la seua explotació admissible per a aquest règim excepte en cas que no es complisquen els criteris establits en el capítol I del títol II.

  2. Si se sol·licita el pagament bàsic, haurà d'indicar-se que se sol·licita per tots els drets que posseïsca en la campanya en qüestió, o, en cas de no sol·licitar el pagament bàsic per tots els drets, haurà d'aportar una relació identificativa dels drets sol·licitats en cada una de les regions en què tinga drets assignats.

  III. Règims d'ajuda als cultius, mesures d'ajuda per superfície i altres ajudes als agricultors que exercisquen activitat agrària en superfícies

  Hauran de declarar-se totes les parcel·les agrícoles de l'explotació, amb indicació en tot cas i per a cada una, del que recullen els punts 1 a 4 següents, i segons el règim d'ajuda sol·licitat, s'indicarà el que siga procedent de la resta de punts:

  1. La identificació es realitzarà mitjançant les referències alfanumèriques del SIGPAC o mitjançant delimitació gràfica. No obstant en aquells termes municipals en què es produïsquen modificacions territorials o altres raons, degudament justificades, les comunitats autònomes podran determinar l'autorització temporal d'altres referències oficials.

  2. La superfície en hectàrees s'indicarà amb dos decimals.

  3. Els règims per als quals se sol·licita l'ajuda.

  4. La utilització de les parcel·les, am indicació en tot cas del producte cultivat, les pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus d'aquest, els cultius permanents, les superfícies plantades amb plantes forestals de cicle curt, etc. En el cas dels recintes de pastures, s'indicarà si les parcel·les seran objecte de producció amb pasturatge, sega o manteniment mitjançant altres tècniques. En el cas de les terres de cultiu, es podrà declarar més de un producte per campanya i parcel·la, indicant sempre el cultiu declarat als efectes de la diversificació i, si és procedent, un altre cultiu, tal com queden definits en les lletres c) i d) de l'apartat 1 de l'article 89. El sol·licitant declararà de manera expressa que els cultius i aprofitaments, així com les activitats de manteniment declarades són veraços i constitueixen un reflex fidel de la seua activitat agrària.

  5. Es declararà per separat el guaret mediambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, i la repoblació forestal conforme al mateix reglament o al Reglament (CE) núm. 1257/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual es modifiquen i deroguen determinats reglaments.

  6. El sistema d'explotació: secà o regadiu, segons siga procedent.

  7. En cas que la parcel·la se sembre de cereals o oleaginoses s'indicarà, amb fins estadístics, si la llavor utilitzada és certificada o prové de reocupació i la varietat sembrada quan es tracte de blat dur, arròs, cànem, cotó, tabac i remolatxa sucrera. En el cas de cultiu de dacsa, haurà d'indicar-se si la varietat sembrada està modificada genèticament o no.

  8. Superfícies d'interés ecològic:
  - Relació de parcel·les en guaret, superfícies repoblades i superfícies dedicades a agrosilvicultura, tal com aquestes es descriuen en l'article 24 del present reial decret.
  - Relació de parcel·les de cultius fixadors de nitrogen, dedicades a cada un dels cultius següents:
  - Lleguminoses per al consum humà o animal, diferenciant, si és el cas, entre les espècies següents: fesol, cigró, llentilla, pésol, faves, tramús, garrofa, guixons, guixa, veça, erbs, fenigrec, gerdell, pedrerol, trepadella i sulla.
  - Alfals.

  9. En cas que el productor justifique que en una parcel·la realitza un mètode de producció ecològica segons el que estableix l'article 17.3 haurà d'aportar un certificat que permeta comprovar aquesta declaració. Quan la autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà el sol·licitant de la necessitat d'adjuntar-la a la seua sol·licitud.

  10. En el cas de l'ajuda associada als cultius proteics a què es refereix la secció 3a del capítol I del títol IV, la superfície per la qual se sol·licita el pagament haurà de desglossar-se per espècie i, quan corresponga, per varietat cultivada.

  11. En el cas, tant de l'ajuda associada als fruits de corfa a què es refereix la secció 4a del capítol I del títol IV, com de l'ajuda nacional als fruits de corfa a què es refereix la disposició addicional primera, les espècies i el nombre d'arbres de cada una de les espècies existents beneficiàries d'aquesta ajuda.

  12. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la secció 8a del capítol I del títol IV, haurà s'indicar, si és el cas, l'organització interprofessional autoritzada a la qual pertany.

  IV. Ajuda associada als ramaders, mesures d'ajuda relacionades amb els animals i ajudes als agricultors que exercisquen activitat ramadera

  1. Declaració del sol·licitant del fet que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les quals antindran animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que han de ser tingudes en compte per a la percepció d'aquestes es corresponen amb les incloses en la base de dades informatitzada segons el que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  2. Per a totes les ajudes als ramaders que exercisquen activitat ramadera, el productor ha de sol·licitar que li siga concedida aquesta ajuda pel màxim nombre d'animals que complisquen els requisits. D'acord amb l'apartat 4 de l'article 21 del Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de,juliol de 2014, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del productor, afirmant que és conscient que els animals,per als quals s'haja comprovat que no estan correctament identificats o registrats en el sistema d'identificació i registre, podran comptar com a animals respecte dels quals s'han detectat irregularitats, segons preveu l'article 31 del Reglament delegat (UE) ním. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.

  3. Declaració que les dades de la seua explotació corresponen a les que conté la base de dades informatitzada, o en cas contrari, compromís de comunicar a l'òrgan competent la rectificació segons el que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  4. Per a l'ajuda associada per vaca alletant, declaració, si és el cas, respecte de la venda de llet o productes lactis procedents de l'explotació del sol·licitant.
  5. Declaració que les dades dels animals del sector boví i oví i caprí corresponen les que conté la base de dades informatitzada, o en cas contrari, compromís de comunicar a l'òrgan competent la rectificació, segons el que estableixen el Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació dels animals de l'espècie bovina i el Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina, respectivament.

  V. Informació i documentació addicional

  1. Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declare la totalitat d'un recinte SIGPAC o quan declare en un recinte productes diferents o varietats diferents d'un mateix producte sempre que la distinció entre els diversos productes i varietats tinga un impacte en l'admissibilitat de l'ajuda que s'està sol·licitant. L'anterior no serà aplicable en el cas de pastures permanents d'ús comú i en cas que la titularitat de la parcel·la siga en règim de parceria.

  2. Per a la justificació de l'activitat agrària establida en l'article 11, en els casos en què el productor vaja a rebre ajudes en superfícies de pastures i no siga titular d'una explotació ramadera inscrita en REREGA, d'acord amb l'establit en les lletres a) i b) de l'apartat 6 de l'article 11, haurà, quan així ho establisca l'autoritat competent, de presentar proves que realitza sega o les labors de manteniment descrites en l'annex IV en la superfície de pastures declarada.

  3. En el cas de l'ajuda associada a la remolatxa sucrera a què es refereix la secció 6a del capítol I del títol IV, haurà d'aportar una còpia del contracte de subministrament amb la indústria sucrera.

  4. En el cas de l'ajuda associada a la tomaca per a indústria a què es refereix la secció 7a del capítol I del títol IV, còpia del contracte subscrit amb la indústria o del compromís d'entrega amb l'OP que realitzarà la transformació, excepte en cas que no siga exigible d'acord amb el que preveu el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 50.

  5. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la secció 8a del capítol I del títol IV, còpia del contracte de subministrament a una desmotadora autoritzada.

  6. En el cas de l'ajuda associada per a les explotacions que mantinguen vaques alletants a què es refereix la secció 2a
  del capítol II del títol IV, certificat oficial sobre rendiment lleter quan siga necessari.

  7. En el cas de l'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet a què es refereix la secció 4a del capítol II del títol IV, justificació documental que acredite haver realitzat vendes directes l'any anterior a l'any de sol·licitud, per al cas que l'explotació no realitze entregues a compradors.

  8. En el cas de les ajudes associades per a les explotacions de vaques alletants, boví de llet, oví i caprí a les quals es refereixen les seccions 2a, 4a, 5a, 6a, 7a i 9a del capítol II del títol IV, quan el ramader realitze entregues de llet a un primer comprador la residència o domicili social del qual no estiga a Espanya, justificació documental d'aquestes entregues.

  9. Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, quan l'autoritat competent tinga accés a la
  documentació exigida en aquest apartat V, s'eximirà el sol·licitant de la necessitat de presentació de dita
  documentació, substituint-se si és el cas per una autorització expressa a l'autoritat competent per a accedir a la dita informació.

  10. Quan s'actue a través de representant, es presentarà el document acreditatiu de l'existència de la representació, signat pel sol·licitant i el seu representant. En el supòsit de persones jurídiques es presentarà l'escriptura de nomenament de l'apoderat o representant en què conste l'extensió del poder o, si és el cas, document equivalent.

  11. Document de comunitats de béns en què conste necessàriament el contingut previst en l'article 2 de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  12. Document de domiciliació bancària, només en els casos en què no figuren donats d'alta en el Registre de Tercers de l'Agència (GTA) o bé que s'haja produït un canvi de compte bancari.

  13. En cas de persones jurídiques, estatuts i/o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. En el cas de les societats, aquestes hauran de declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants, indicant el percentatge de la seua participació en el capital social.

  14. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la lletra b de l'apartat 4 de l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, modificat pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, hauran de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent podrà determinar l'obligatorietat de realitzar també la declaració corresponent als dos exercicis fiscals anteriors.

  Impresos associats

  TRÀMIT D'AUDIÈNCIA SOLICITUD ÚNICA (AJUDES DIRECTES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que desitgen obtindre en l'any alguna de les ajudes hauran de presentar una sol·licitud única en els termes que preveu la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com en l'article 91 i següent del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Aquesta sol·licitud única contindrà totes les ajudes que un agricultor vullga sol·licitar.
  2. Les sol·licituds d'ajuda es presentaran a través de l'aplicació informàtica AGRORED, disponible en les oficines d'agricultura i en la seu de les entitats col·laboradores. Les sol·licituds seran signades i registrades d'acord amb la legislació vigent.
  3. Una vegada estiga disponible el servei de notificació telemàtica, els impresos de sol·licitud hauran d'especificar la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica.
  4. El contingut de la sol·licitud tindrà en compte el contingut mínim previst en l'article 91 i següents i l'annex VII del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  5. Les modificacions admissibles respecte de la sol·licitud, seran les que recull l'article 96 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  6. Les sol·licituds d'ajuda es dirigiran a la conselleria amb competència en matèria d'agricultura i ramaderia quan l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta radique al territori de la Comunitat Valenciana, en cas de no disposar de superfície agrària on es trobe el nombre més gran d'animals.
  7. La titularitat de la competència per a resoldre, pagar, reintegrar i revocar les ajudes correspon al titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjudici de les possibles delegacions existents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  L'acte pel qual es resol el procediment de concessió de les ajudes posarà fi a la via administrativa i contra la dita resolució es podrà interposar:
  - Recurs potestatiu de reposició davant del titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució (art. 124 de la Llei 39/2015);
  - o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos (art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=600

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc600.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  * SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC
  - Als efectes de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació continguda en el SIGPAC, conforme es regula en l'article 94 de Reial decret 1075/2014 i en l'article 7 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
  - Perquè la modificació produïsca efectes en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda.
  - La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC suposa acceptar la informació relativa als recintes continguda en la dita base de dades.
  - Quan es declare un coeficient d'admissibilitat de pastura (CAP) inferior a la dada que figura en SIGPAC no serà obligatori presentar sol·licitud de modificació a la dita base de dades, sempre que la dita disminució siga temporal.
  - De manera prèvia a la declaració en la sol·licitud única d'un CAP inferior al que figura en SIGPAC es podrà utilitzar l'enquesta de l'annex I de l'Ordre 5/2015.
  - Es fixa com a data límit per a poder efectuar sol·licituds de modificació a les dades que es troben en el SIGPAC, com a tard abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única.

  Obligacions

  Qualsevol beneficiari que presente la sol·licitud única haurà de complir el que estableix l'article 100 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  Sancions

  PENALITZACIONS:

  Seran aplicables als pagaments directes les penalitzacions establides en l'article 102 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS:

  Per als casos de recuperació dels pagaments indeguts com a conseqüència de concessió de les ajudes, serà aplicable al procediment de reintegrament el que preveu la normativa de referència amb caràcter preferent, a més del que estableixen amb caràcter de norma bàsica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions, el Decret 75/2001, de 2 d'abril, així com el que estableix l'art. 106 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  En el cas de pagaments indeguts, els productors hauran de reemborsar el seu import més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l'obligació de reemborsament i el reemborsament o la deducció. El tipus d'interés a aplicar serà el de demora establit en la normativa estatal.

  Enllaços

  Com realitzar al·legacions a la sol·licitud única

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Ordre 3/2015, de 30 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la política agrícola comuna (DOCV núm. 7466, de 16-02-2015).
  - Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12-02-2015).
  - Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (DOCV núm. 7478, de 04/03/2015).
  - ORDRE 8/2018, de 14 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesure d'agroambient i clima,
  contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de desenvolupament rural (FEA
  DER).DOGV nº 8242 de 26/02/2018
  - Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2019
  - Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola per a l'any 2019
  Comuna per a l'any 2019.
  - Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019.
  - Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'àmplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019.
  - Resolució de 7 de març de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual s'estableix el règim de controls per monitoratge en la campanya 2019 de sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna.
  - RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableixen els terminis de modificació de la sol·licitud única en el cas d'agricultors o agricultores subjectes a controls mitjançant monitoratge. [2019/7357]
  - Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableixen els terminis de modificació de la sol·licitud única en el cas d'agricultors o agricultores subjectes a controls mitjançant monitoratge. [2019/7446]

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003.

  Vegeu el Reial decret 1075/2014.

  Vegeu el Reial decret 1076/2014.

  Vegeu el Reial decret 1078/2014.

  Vegeu l'Ordre 3/2015.

  Vegeu la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu l'Ordre 5/2015 (bases reguladores).

  Vegeu l'Ordre 6/2015.

  Vegeu l'Ordre 7/2015.

  Vegeu l'Ordre 8/2015.

  Vegeu l'Ordre AAA/872/2015, de 12 de maig.

  Vegeu l'Ordre AAA/726/2016, de 13 de maig.

  Vegeu l'Ordre 18/2016, de 20 de juliol.

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 3 d'agost.

  Vegeu l'Ordre 24/2016, de 3 d'agost.

  Vegeu Orde 8/2018, de 14 de febrer

  Vegeu la Resolució de 14 de febrer de 2019 (convocatòria).

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2019.

  Vegeu Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

  Vegeu Resolució de 7 de març de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.