Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Autorització amb caràcter excepcional de la captura, tinença i cria d'ocells fringíl·lids per a la participació en els concursos de cant.

  Objecte del tràmit

  La regulació fins al 31 de desembre del 2018 de les captures excepcionals basant-se en l'article 61.1.f 61.4 i 61.5 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, de cinc espècies d'ocells destinats a concursos de cant, habilitar el desenvolupament de la cria en captivitat i dotar-la de seguretat jurídica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Representants d'associacions ornitològiques silvestristes.
  - Qualsevol persona que reunisca els requisits que s'indiquen més avant.

  Requeriments

  1. Pertànyer a una associació silvestrista.
  2. Estar al corrent de la presentació dels parts de captura de temporades anteriors llevat que es tracte de debutants. En cas de no debutants, es presentarà una declaració d'existències actuals segons la taula de la sol·licitud.
  3. Aquelles que figuren en l'autorització quant a espècies, quantitats i dates.
  4. Per a la concessió de l'autorització caldrà:
  Acreditar els mitjans per a poder realitzar la cria en captivitat i realitzar una declaració responsable en aquest sentit.
  Que no hagen sigut inhabilitats per infracció administrativa o penal relacionada amb l'activitat i amb sentència ferma.
  Aportar un justificant de pagament de la taxa d'expedició d'autoritzacions per a la captura d'ocells fringíl·lids amb xarxa.
  5. En la sol·licitud, haurà d'indicar-se el lloc o llocs amb coordenades UTM (ETRS89, USO 30-31) on estarà ubicada la xarxa de tir. Només en el cas que la parcel·la siga inferior a una hectàrea, es podran substituir les coordenades UTM pel terme municipal, polígon i parcel·la.
  6. Complir les condicions de receptació determinades en l'ordre reguladora. Les anelles s'entregaran a través de les associacions silvestristes.
  7. Complir les condicions de tinença i cria en captivitat determinades en l'ordre reguladora.
  8. Complir les condicions de benestar animal i dimensions de les gàbies establides en l'ordre reguladora.
  9. Permís de vedat de caça en aquells vedats en què aquest tinga aprovada aquesta modalitat en el PTOC en vigor.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  10,2 €

  Taxa

  Taxes 2021:

  Model 046-9832: taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient

  - Expedició d'autoritzacions per a captura d'ocells fringíl·lids amb xarxa:

  Per sol·licitud de captura: 10,20 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Anualment, el director general amb competències en el medi natural publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana mitjançant una resolució el nombre d'autoritzacions i captures anuals repartides entre les associacions silvestristes, atenent allò que ha proposat el ministeri amb competències en el medi ambient.

  La sol·licitud haurà de presentar-se anualment a partir de l'endemà de la seua publicació en el diari oficial.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es formalitzaran en imprés formalitzat a disponible en la web de la Conselleria o físicament en qualsevol oficina Prop. L'autorització tindrà una validesa anual.
  Es dirigiran al director territorial de la conselleria amb competències en el medi ambient de la província on s'ha de realitzar l'activitat.

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=808

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat a través de les societats ornitològiques silvestristes.
  - Justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER A LA CAPTURA I CRIA D'AUS FRINGÍL·LIDES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació exigida.

  - Comprovació d'arxiu de societats i comunicat estadístic.

  - Comprovació d'arxiu d'infractors.

  - Entrega dels permisos excepcionals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=808

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc808.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  L'anellament dels ocells nascuts en captivitat es produirà amb les cries obtingudes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre.
  Després de l'establiment actualitzat de cens de fringíl·lids en captivitat, es procedirà, en col·laboració amb les federacions i associacions de silvestristes, a l'anellament del total del cens existent, el mateix es realitzarà amb anelles especials, a fi d'establir un control del cens existent als domicilis dels aficionats a aquests ocells.

  Sancions

  Les previstes en la legislació existent en aquesta matèria. Llei 42/2007,de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Si cal, declaració de nucli zoològic

  Més documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 32/2004 , de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a la seua protecció (DOCV núm. 4705, de 04/03/2004).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/2004).
  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/2007).
  - Ordre 20/2016 de 28 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s'autoritza, amb caràcter excepcional, la captura, la tinença i la cria d'ocells fringíl·lids per a la participació en els concursos de cant (DOCV núm. 7842 de 02/08/2016).
  - Ordre 28/2016, de 21 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre 20/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s'autoritza, amb caràcter excepcional, la captura, la tinença i la cria d'ocells fringíl·lids per a la participació en els concursos de cant (DOCV núm. 7884, de 29/09/2016).
  - Resolució de 31 de juliol de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual s'estableixen el nombre d'autoritzacions i captures anuals repartides entre les associacions silvestristes, amb caràcter excepcional, per a la tinença i la cria d'ocells fringíl·lids a la Comunitat Valenciana en el període 2017 (DOGV núm. 8098, de 03/08/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 20/2016 de 28 juliol

  Vegeu l'Ordre 28/2016, de 21 de setembre

  Vegeu la Resolució de 31 de juliol de 2017

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.