• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de llicència de caça - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes) - Tipus B (sense armes) - Tipus C (dula o gossada)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de llicència de caça
  - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes)
  - Tipus B (sense armes)
  - Tipus C (dula o gossada)

  Objecte del tràmit

  Obtindre llicència de caça expedida per la conselleria competent en la matèria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les persones majors de 14 anys, i necessiten autorització paterna o materna fins a la majoria d'edat. Així mateix podran sol·licitar-ho les gestories, associacions de caçadors i federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Haver pagat les taxes
  - Ser major de 14 anys (amb autorització paterna o materna fins a la majoria d'edat)
  - Tindre contractada assegurança obligatòria (llièencia de caça tipus A)
  - No estar inhabilitat per resolució ferma per a obtindre la llicència.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2015:

  El pagament de la taxa s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries relacionades en el model 046 (concepto 9832).
  - Llicències tipus A i B amb validesa per a 1 any: 12,75 euros.
  - Llicències tipus A i B amb validesa per a 3 anys: 36,41 euros.
  - Llicències tipus C per a dules de gossos per 1 any de validesa: 22,66 euros.
  - Llicències tipus C per a dules de gossos per 3 any de validesa:63,45 euros.

  Exempcions i bonificacions:
  - Estan exempts del pagament de les quotes per expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B: les persones majors de 67 anys, els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent i els membres de families nombroses de categoria especial.

  PAGAMENT

  DE FORMA TELEMÀTICA
  A. Obtenció del formulari a través de Sara:
  Passos:
  1. Òmpliga el formulari corresponent amb les dades que li sol·liciten. I clique en el botó Generar imprés.
  2. Comprove que el primer model PDF és correcte i clique en el botó Acceptar.
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model. Clique, de nou, en el botó Acceptar.
  4. Clique en el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat Número de liquidació un codi de barres i una numeració.
  Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Per a aquelles persones que tinguen DNI electrònic o certificat electrònic, i havent generat prèviament la taxa per Internet, podran fer el pagament telemàticament. Veure en enllaços: Pagament telemàtic genèric.

  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots. Veure enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  DE FORMA PRESENCIAL
  A. Formulari autocopiatiu:
  La taxa també es pot pagar amb el preimprés autocopiatiu, disponible en les direccions territorials de Medi Ambient .
  En el cas que s'opte per esta opció, no s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud normalitzat.
  El full autocopiatiu ja inclou les dades de la sol·licitud.

  B. Pagament:
  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots.
  Veure enllaç: Entitatss col·laboradores i formes de pagament.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/tasas-ma

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en els negociats de taxes i llicències dels servicis territorials de Medi Ambient de les tres províncies:

  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat
  - Taxa normalitzada model 046, concepte 9832, firmada per la persona titular i prèviament pagada.

  Llicències de caça tipus A (con armas):
  - Es farà constar en la sol·licitud el número de pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, el seu període de validesa i la companyia asseguradora, o s'aportarà una fotocòpia de l'assegurança. És obligatori tindre vigent l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, segons el Reial Decret 63/1994, de 21 de gener (BOE núm. 40, de 16/02/1994).

  Llicències de caça tipus C:
  - Tindre vigent la llicència d'A o B.
  Menors de 18 anys:
  - Autorització del pare, mare o tutor.

  NOTA:
  Als menors de 14 anys no els està permesa la caça.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CAÇA AUTONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Expedició de la llicència en l'acte, després del pagament previ de les taxes corresponents.
  - Societats de caçadors i gestories, junt amb la documentació en regla, informació del registre d'estes en format digital.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la Direcció General de Medi Natural en el termini d'un mes.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en:
  - La Llei 1/1970, de 4 d'abril, de la Direcció de l'Estat, de la Caça, articles del 41 al 51 (BOE núm. 82, de 6/04/1970).
  - El Decret 506/1971, de 25 de març, del Ministeri d'Agricultura, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de Caça de 4 d'abril de 1970, articles del 48 al 51 (BOE núm. 76, de 30/03/1971).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genéric

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Ompliment impresos de taxes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/1970, de 4 d'abril, de la Direcció de l'Estat, de Caça (BOE núm. 82 de 06/04/1970).
  - Decret 506/1971, de 25 de març, del Ministeri d'Agricultura, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, de 4 d'abril de 1970 (BOE núm. 76, de 30/03/1971).
  - Decret 152/1990 , de 17 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim d'expedició de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.389, de 26/09/1990).
  - Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern valencià, pel que modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de setembre, pel que es regulava el règim d'expedició i la validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.857, de 08/09/1992).
  - Reial Decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria (BOE núm. 40, de 16/02/1994).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/2004).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Llei 13/2004, de 27 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.