• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de llicència de caça - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes) - Tipus B (sense armes) - Tipus C (dula o gossada)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de llicència de caça
  - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes)
  - Tipus B (sense armes)
  - Tipus C (dula o gossada)

  Objecte del tràmit

  Obtindre llicència de caça expedida per la conselleria competent en la matèria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tenir 14 anys complits i comptar, en el cas de menors no emancipats, amb autorització escrita d'un dels pares o tutor per a la seua obtenció.

  Així mateix podran sol·licitar-ho les gestories, associacions de caçadors i federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Haver pagat les taxes
  - Ser major de 14 anys (amb autorització d'un dels pares o del tutor legal fins a la majoria d'edat).
  - Tenir subscrita i vigent una assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers en el cas de pràctica de caça amb armes o altres arts o mitjans quan puguen produir danys a les persones o els seus béns.
  - No estar inhabilitat per resolució ferma per a obtindre llicència.
  - Aquelles persones que pretenguen obtenir per primera vegada la llicència de caça de la Comunitat Valenciana, haver superat les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça, d'acord amb l'orde per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana, o tenir-a acreditada.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2016:

  El pagament de la taxa s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries relacionades en el model 046 (concepte 9832).
  - Llicències tipus A i B amb validesa per a 1 any: 12,75 euros.
  - Llicències tipus A i B amb validesa per a 3 anys: 36,41 euros.
  - Llicències tipus C per a dules de gossos per 1 any de validesa: 22,66 euros.
  - Llicències tipus C per a dules de gossos per 3 any de validesa: 63,45 euros.

  Exempcions i bonificacions:
  - Estan exempts de pagament de les quotes per expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B: les persones majors de 67 anys, els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent i els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  PAGAMENT

  DE FORMA TELEMÀTICA
  A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):
  Passos:
  1. Emplene el formulari corresponent amb les dades que se li sol·licita. I polse el botó Generar imprés.
  2. Comprove que el primer model PDF és correcte i polse el botó Acceptar.
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model. Polse, de nou, el botó Acceptar.
  4. Polse el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comprove que els exemplars que el sistema li proporciona porten impresos en l'apartat Número de liquidació un codi de barres i una numeració.
  Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Per a aquelles persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Veja en enllaços: Pagament telemàtic genèric.

  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.
  Veja enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  DE FORMA PRESENCIAL
  A. Formulari autocopiatiu:
  La taxa també es pot pagar amb el preimprés autocopiatiu, disponible en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de caça i pesca.
  En el cas que s'opte per esta opció, no s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud normalitzat.
  El full autocopiatiu ja inclou les dades de la sol·licitud.

  B. Pagament:
  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.
  Veja enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, en els negociats de taxes i llicències dels servicis territorials competents en matèria de caça i pesca de les tres províncies:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat
  - Taxa normalitzada model 046, concepte 9832, firmada per la persona titular i prèviament pagada.

  Llicències de caça tipus A (amb armes):
  - Es farà constar en la sol·licitud el número de pòlissa del assegurança de responsabilitat civil del caçador, el període de validesa d'esta i la companyia asseguradora, o s'aportarà una fotocòpia de l'assegurança. És obligatori tindre vigent l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, segons el Reial Decret 63/1994, de 21 de gener (BOE núm. 40, de 16/02/1994).

  Llicències de caça tipus C:
  - Tindre vigent la llicència de A o B.
  Menors de 18 anys:
  - Autorització del pare, mare o tutor.

  NOTA:
  Als menors de 14 anys no els està permés obtindre la llicència de caça.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CAÇA AUTONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Expedició de la llicència en l'acte, després del pagament previ de les taxes corresponents.
  - Societats de caçadors i gestories, junt amb la documentació en regla, informació del registre d'estes en format digital.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Informació complementària

  La prova d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana serà obligada per a totes aquelles persones que pretenguen obtenir per primera vegada la llicència de caça de la Comunitat Valenciana que no tinguen acreditada la dita aptitud.

  Es reconeixeran com a vàlids els certificats d'aptitud i les llicències de caça expedits amb proves semblants per qualsevol altra comunitat autònoma, per a l'obtenció de la llicència de caça de tipus A o B a la Comunitat Valenciana.

  Els caçadors estrangers o comunitaris no residents a Espanya quedaran exempts del certificat d'aptitud per a obtindre la llicència de caça de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen en possessió de la documentació admesa per l'administració competent en relació amb la matèria, i reunisquen els requisits equivalents del seu país.

  Les proves d'aptitud es duran a terme per entitats homologades per la conselleria competent en matèria de caça, i consistiran en un curs d'aprofitament.

  Les proves d'aptitud i mètode d'avaluació es desenvolupen d'acord amb el que preveu l'Orde 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  Els certificats d'aptitud seran emesos per la direcció general competent en matèria cinegètica.

  La conselleria competent transitòriament està expedint llicències provisionals, fins que s'implementen els cursos de formació, llicències de caça d'un any de validesa als sol·licitants que no tinguen acreditat o convalidat el requisit d'aptitud i coneixement, la vigència del qual quedarà condicionada a la superació de les proves d'aptitud pel titular en l'expressat termini d'un any.

  Sancions

  Les previstes en els capítols II i III del títol VI de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Entitats homologades examen del caçador

  Pagament telemàtic genéric

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Ompliment impresos de taxes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Vegeu l'Ordre 13/2015, de 27 de maig.
  - Vegeu la Llei 13/2004, de 27 de desembre (legislació consolidada en el BOE)
  - Decret 152/1990 , de 17 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim d'expedició de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.389, de 26/09/1990).
  - Decret 152/1992 , de 28 d'agost, del Govern valencià, pel que modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de setembre, pel qual es regulava el règim d'expedició i validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.857, de 08/09/1992).
  - Vegeu el Reial Decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria (BOE núm. 40, de 16/02/1994)

  Supletòriament:
  - Llei 1/1970, de 4 d'abril, de la Direcció de l'Estat, de Caça (BOE núm. 82, de 06/04/1970).
  - Decret 506/1971 , de 25 de març, del Ministeri d'Agricultura, pel qual s'aprova el Reglament per a l'Execució de la Llei de Caça, de 4 d'abril de 1970 (BOE núm. 76, de 30/03/1971).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Llei 13/2004, de 27 de desembre

  Vegeu l'Orde 13/2015, de 27 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.