Detail

Técnicos Especialistas en Radioterapia


 • Description

  Tècnics Especialistes en Radioteràpia


 • Organization


  Gobierno Vasco: Departamento de Sanidad
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Tel.: 945019161 Ext. 19161
  Fax: 945019210
  Web:http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/es/


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Specified requests

  a) Estar en possessió o en condicions d'obtindre la titulació de Tècnic/a Superior en Radioteràpia o equivalent, expedida pel Ministeri d'Educació i Ciència, de conformitat amb el que disposa l'annex I del Decret 186/2005, de 19 de juliol, que regula els llocs funcionals de l'ens públic Osakidetza.

  b) En tot cas, hauran de complir-se els requisits del lloc a què s'opte, segons el que disposa el Decret 186/2005, de 19 de juliol, que regula els llocs funcionals de l'ens públic Osakidetza-Servici Basc de Salut, així com qualssevol altres establits per la normativa vigent.

  c) Haver satisfet els següents drets d'inscripció dins del termini de presentació de sol·licituds, conforme al grup de titulació a què pertanguen les destinacions oferides.


 • Ordinary fees

  15,00 €


  Fee description

  El pagament dels drets d'inscripció haurà d'efectuar-se dins del termini de presentació de sol·licituds, en qualsevol de les següents entitats col·laboradores: BBK Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa i BBVA. En el cas d'optar per l'abonament en les sucursals d'estes entitats, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud en l'entitat financera col·laboradora, la qual una vegada realitzat l'ingrés el validarà mecànicament.


 • Fee exemption


 • Places

  Nombre de places

  6

  Description of places

  TORN LLIURE. El nombre de destins convocat podrà patir variació com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats la convocatòria del qual s'efectuarà en l'any 2011.

  Dels destins convocats, es reserven per a la seua provisió per personal discapacitat el 5% que es fixaren en el moment de la determinació definitiva dels destins ofertables previst en les bases generals


 • Documentation / Information

  - Les persones que desitgen prendre part en els processos selectius hauran de realitzar la sol·licitud a través d'Internet, omplint el model que es facilita en la pàgina web d'Osakidetza en la següent adreça www.osakidetza.euskadi.net.
  L'ompliment de la sol·licitud via Internet es podrà realitzar a través dels centres públics Kzgunea del Govern Basc, la relació de centres del qual es podrà consultar a través de la següent adreça www.kzgunea.net.


 • Place of submission

  Presentació telemàtica


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.