Detail

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (especialidades: Alemán, Árabe, Catalán, Euskera)


 • Description

  Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (especialitats: Alemany, Àrab, Català, Euskera)


 • Organization

  Gobierno de la Comunidad de Madrid: Consejería de Educación e Investigación
  Alcalá, 30-32
  28014 Madrid
  Tel:91 720 40 01


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Prova


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests


  - Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  - Per a cada especialitat, els participants hauran d'acreditar alguna de les titulacions arreplegues en l'annex I de la Resolució de la Direcció General de Recursos Humans, de 28 d'abril de 2015, per la qual es regula la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs docents en règim d'interinitat. Enllaç:http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/06/BOCM-20150506-5.PDF

  - No ser funcionari docent de carrera.


 • General requests

  a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat a què s'aplique la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Tindre complits 18 anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

  c) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les Administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Description of places

  La present resolució té per objecte cobrir les possibles necessitats de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, que es relacionen en l'annex I , que no es puguen cobrir per resultar insuficients les llistes d'aspirants a interinitat del curs escolar 2015-2016, en eixes especialitats.


 • Documentation / Information

  SOL·LICITUD
  1. Les sol·licituds de participació s'ompliran exclusivament per mitjans electrònics, a través del model de sol·licitud, que s'ubicarà en l'adreça d'Internet de la Comunitat de Madrid: http//:www.madrid.org, pestanya "Serveis al ciutadà", opció "Gestions i Tràmits", on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració Electrònica de la Comunitat de Madrid. Es podrà accedir a través del portal Personal + Educació, seguint la seqüència següent: www.madrid.org/edu_rrhh, "Funcionaris docents", "Processos selectius", "Convocatòries específiques", "Interinitats. Noves convocatòries".

  2. L'ompliment pot fer-se:
  a) De forma telemàtica, a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.
  Per a presentar la sol·licitud per Internet, a través del Registre Telemàtic, és necessari disposar d'un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid. En aquesta modalitat de presentació, es permet l'enviament electrònic de tota la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud o autoritzar a l'Administració la consulta de les dades continguts en els certificats, en aquells casos en què existisca aquesta opció. Els documents justificatius dels mèrits al·legats hauran de digitalitzar-se mitjançant escaneig i conversió a format PDF.
  Igualment, podran aportar-se documents durant la tramitació de l'expedient, a través de l'opció "Aportació de Documents", disponible en el portal d'Administració Electrònica de www.madrid.org

  3. Els participants que no disposen de certificat electrònic, una vegada omplida la seua sol·licitud, hauran d'imprimir-la, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la en els llocs relacionats en la present convocatòria.

  DOCUMENTACIÓ
  Junt amb la sol·licitud, hauran de presentar:
  -Còpia del DNI o autoritzar la seua consulta.
  -Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  Si presenta la sol·licitud mitjançant representant:
  -Còpia del DNI del representant o autoritzar la seua consulta.
  -Document d'atorgament de la representació.


 • Place of submission

  - En el Registre Auxiliar de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, carrer Sant Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
  - En el Registre General de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, siti en Gran Via, número 20, 28013 Madrid.
  - En el Registre General de la Comunitat de Madrid, Gran Via, número 3, 28013 Madrid.
  - En els registres de les Direccions d'Àrea Territorial de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport.
  - En les oficines de Registre de la Comunitat de Madrid, relacionades en la Resolució de 14 de juliol de 2014 , la relació del qual està disponible en el portal www.madrid.org, a través de la seqüència: Atenció al ciutadà, Xarxa d'oficines, Oficines de registre.


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.