Detail

Técnico/a superior de medio ambiente


 • Description

  Tècnic/a superior de Medi Ambient


 • Organization


  Universitat de València (UV)
  Servicio de Recursos Humanos
  Avenida Blasco Ibáñez, 13 – nivel 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Current Stage

  Convocatòria : (Nova obertura de termini extraordinari)

 • Date

  PENDENT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  Estudis formatius de tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals (homologats per la conselleria o el ministeri).


 • General requests

  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Posseir els requisits exigits per a accedir als llocs de treball de l'escala que es convoca, que es troben indicats en l'annex I.
  -. Posseir la capacitat física i psíquica, necessàries per a exercir les funcions corresponents als llocs als quals es pot accedir per mitjà de la borsa convocada.
  - No estar inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En el cas que tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni es troba sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.


 • Ordinary fees

  15,00 €


  Fee description

  Banc Santander «Drets d'examen - Universitat de València», número:
  ES21.0049.6721.65.2010001382


 • Documentation / Information

  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria).


 • Place of submission

  El Registre d'Entrada de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13).


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.uv.es/pas


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.