Detail

Convocatoria proceso de selección en régimen de concurrencia competitiva de un/a enfermero/a investigador/a. (Convocatoria 2019/05)


 • Description

  Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a investigador/a. (Convocatòria 2019/05)


 • Organization

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Avenida de Cataluña, 21
  46020 Valencia
  España
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació del sector públic. En cas que no es tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que finalment no s'aconseguisca finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la Comissió de Valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja donat ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information


  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida disponible en la pàgina web:http://fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació
  Tant la sol·licitud, com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, a data de tancament de la convocatòria els candidats no han presentat els documents requerits i signats, quedaran exclosos del procés de selecció.

  Si, a data de tancament de la convocatòria els candidats no han presentat els documents requerits i signats, quedaran exclosos del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada haurà de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: av. Catalunya, 21, 46020, València.

  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV s'han de posar a la disposició de la Comissió d'Avaluació ÚNICAMENT en cas que es requerisca.


 • Place of submission

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://fisabio.san.gva.es/ca/empleo


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.