Detail

Agente de policia local


 • Description

  Agent de Policia Local


 • Organization

  Alberic
  Plaza Constitución, 25
  Tel:962440066
  Fax:962442042


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el DECRET 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de la Generalitat, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  c) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  f) Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Cal aportar, si escau, la documentació o el certificat acreditatiu de l'equivalència.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Ordinary fees

  59,00 €


  Fee description

  Cal indicar com a concepte "CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA" i el compte bancari és: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641


 • Fee exemption

  Estarà exempt del pagament dels drets d'examen qui acredite la concurrència d'alguna de les condicions següents, per a la qual cosa cal assenyalar l'opció corresponent en el model d'instància:
  - Els demandants d'ocupació amb una antiguitat d'almenys 6 mesos.
  - Les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
  - Els membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició, així com les famílies monoparentals.
  - Les víctimes de violència de gènere.


 • Places

  Nombre de places

  6

 • Documentation / Information

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal, mitjançant un ingrés bancari, els drets d'examen, que es fixen en 59 €. A aquest efecte, el compte bancari en el qual s'ha d'efectuar l'ingrés a nom de l'Ajuntament d'Alberic, i amb el concepte *CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA*, és el següent: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641
  c) Fotocòpia del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent.
  d) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.
  e) Certificat mèdic oficial, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública.


 • Place of submission

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o de la manera que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.alberic.es/va/empleo-formacion/page/ocupacio-formacio


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.