Detail

Coordinador/a para la Escuela de Verano 2019


 • Description

  Coordinador/a per a l'Escola d'Estiu 2019


 • Organization

  Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964592000
  Fax:964515375


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir la que permeta accedir a la jubilació en el règim general de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió de titulació requerida en les bases.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic, incompatible amb l'acompliment de les funcions o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut acomiadat/ada laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.
  g) Estar en possessió del certificat que acredita que NO CONSTA en la base de dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Característiques del contracte.
  - Contracte laboral, de caràcter temporal, a temps parcial.
  - Durada contracte: del 26 de juny al 31 de juliol de 2019.
  - Durada Escola d'Estiu: de l'1 al 30 de juliol de 2019.
  - Jornada: 25 hores setmanals.
  - Salari: 1189,46 euros.
  - L'horari de treball amb els menors és de 9 a 13 h.


 • Documentation / Information

  Qui vulga participar en les corresponents proves selectives ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa.

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar una fotocòpia del DNI i de la titulació exigida. Així mateix, i en un full separat i signat, s'ha de presentar amb la sol·licitud la llista de mèrits que desitgen fer valdre i que han d'estar degudament documentats. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  L'experiència laboral s'ha de justificar mitjançant contractes i, a més, la documentació necessària per a acreditar-ne la data de finalització (informe de vida laboral, nòmines, certificat d'empresa, etc.).

  El voluntariat s'ha de justificar mitjançant un informe de l'entitat on s'ha realitzat aquest voluntariat, en què s'especifiquen les tasques realitzades i el nombre total d'hores en aquesta activitat.

  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar un projecte sobre l'organització i les activitats que es duran a terme en l'Escola d'Estiu 2019.
  Els objectius generals del projecte seran:
  Promoure la convivència social.
  Previndre la violència escolar.
  Desenvolupar la intel·ligència emocional.


 • Place of submission

  En el Registre General d'aquest ajuntaments o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://lesalqueries.sedelectronica.es/info.2


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.