Detail

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO


 • Description

  Auxiliars d'ajuda a domicili


 • Organization

  Jacarilla
  Plaza de España, 1
  Tel:965350375
  Fax:966770434


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • General requests

  - Ser espanyol/a o ciutadà/ana d'un estat membre de la Unió Europea, Regne de Noruega o República d'Islàndia, en els termes de la Llei 17/93, de 22 de desembre, modificada per la Llei 55/99, de 29 de desembre. També hi podran participar les persones que no siguen espanyoles o nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i es troben a Espanya en situació de legalitat, per a la qual cosa han de ser titulars d'un document que les habilite per a residir i poder accedir sense limitacions al mercat laboral, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificat per l'LO 4/2000.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el normal acompliment del treball per al qual es contracta. -No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de l'Administració local, autonòmica o institucional, ni trobar-se inhabilitat/ada.


 • Ordinary fees

  12,00 €


  Fee description

  BANKIA amb IBAN: ES44 2038 3203 3564 0000 0122 o en el número de compte del BANCO SABADELL amb IBAN: ES70 0081 1453 1800 0100 6704


 • Places

  Description of places

  La durada dels contractes que se subscriuran dependrà de les necessitats del servei, i no podrà excedir els sis mesos efectius de treball, amb la jornada de treball a temps complet o parcial, de dilluns a divendres, i en funció de les necessitats del servei.


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia compulsada dels mèrits al·legats (mèrits establits en l'apartat 7).
  - Resguard d'ingrés de la taxa.


 • Place of submission

  Registre General d'aquest ajuntament. Independentment de l'anterior, les instàncies podran també presentar-se, conformement a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://jacarilla.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.