Detail

POLICIA LOCAL - PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL


 • Description

  POLICIA LOCAL - PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organization

  Castelló de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar la persona que participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  e) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  Per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat pel RD 772/1997, de 30 de maig) o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat pel RD 828/2009, de 8 de maig).
  h) No patir malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres i barems mèdics que es determinen en l'annex que acompanya aquestes bases.
  i) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  31

  Description of places

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DELS PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Documentation / Information

  Només caldrà que les persones aspirants presenten les seues instàncies en què manifesten que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i que hagen abonat els drets d'examen.


 • Place of submission

  Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, núm.1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 27), Districte Oest (Pl. de Ruidera, s/n, Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28) o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.