Detail

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SERVICIOS SOCIALES


 • Description

  AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS SOCIALS


 • Organization

  Callosa de Segura
  Plaza España, 1
  Tel:965310550
  Fax:965310856


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  - Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de graduat en ESO, Graduat Escolar, FP1 branca administrativa o equivalent. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Ordinary fees

  12,00 €


  Fee description

  (Núm. de compte: ES65 2038 6337 2164 0000 0288).


 • Fee exemption

  Les persones interessades que acrediten que són demandants d'ocupació i que no perceben cap prestació amb la presentació de la documentació acreditativa sobre aquestes circumstàncies, expedida per les administracions, entitats o organismes pertinents, quedaran exemptes d'abonar la taxa corresponent.


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  - Justificant d'haver abonat les taxes per drets d'examen o de l'exempció de l'obligació (núm. de compte: ES65 2038 6337 2164 0000 0288).
  d) La relació concreta i numerada de mèrits valorables (annex III).
  - Formulari d'autobaremació. (annex IV).
  - Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha d'estar numerada i coincidir amb el que s'ha registrat en els annexos III i IV.
  Les persones aspirants han d'aportar, en el moment de la presentació d'instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies encara que siguen d'una data anterior.


 • Place of submission

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha de remetre, dins del termini de presentació, un fax al número 965310856 en què s'indique aquesta circumstància i s'identifique l'aspirant i la convocatòria a la qual opta.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://callosadesegura.sedelectronica.es/board/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.