Detail

Técnico de Administración General: Patronato Provincial de Turismo Alicante


 • Description

  Tècnic d'Administració General: Patronat Provincial de Turisme d'Alacant


 • Organization

  Diputación Alicante
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) També hi podran accedir en igualtat de condicions que els espanyols: b1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o nacionals dels estats, als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. b2. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  - Còpia del DNI o document equivalent.
  - Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Place of submission

  Registre del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, situat a Alacant, a l'Av. de l'Estació, núm. 6, 2a planta.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.costablanca.org/Esp/El_Organismo/Transparencia/Informacion_Institucional/Paginas/Organizativa.aspx


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.