Detail

Agente Policía Local - CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL


 • Description

  Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organization

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxillerat o de tècnic, o un d'equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència-pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.


 • Ordinary fees

  75,00 €


  Fee description

  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360
  L'impagament dels drets d'examen dona lloc a l'exclusió definitiva de les persones aspirants en el procés selectiu, i no és possible l'esmena posterior. En cas que l'aspirant quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Description of places

  Torn lliure


 • Documentation / Information

  Les persones interessades que vulguen prendre part en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que facilita l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que tenen tots els requisits establits en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Així mateix, han d'indicar en la sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius d'aquests no s'han d'aportar en aquest moment, sinó que els han d'aportar els aspirants en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del moment en què el tribunal expose al públic, en el tauler d'anuncis municipal, la llista d'aspirants que superen tots els exercicis eliminatoris.
  Només són objecte de valoració els mèrits que s'hagen al·legat en la sol·licitud de participació i que es justifiquen documentalment en el termini indicat de 10 dies hàbils.
  d) Justificant d'haver ingressat l'import de la taxa en concepte de drets d'examen.


 • Place of submission

  Les instàncies s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest ajuntament. De la mateixa manera, es poden presentar per mitjà de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/4


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.