Detail

Guarda rural


 • Description

  Guarda rural


 • Organization

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre el títol de Graduat Escolar, de Graduat en Educació Secundària, de tècnic auxiliar (FP1), tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) o equivalent. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, han d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1 d del TREBEP.
  f) Tindre el permís de circulació classe B, amb una antiguitat superior a tres anys, que al seu torn permeta la conducció de motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics, o amb una antiguitat inferior si està en possessió del permís de conducció de la classe A1.
  En cas que el permís de la classe B en vigor, amb una antiguitat superior a tres anys, estiga sotmés a adaptacions, a restriccions o a altres limitacions pel que fa a persones, vehicles o de circulació, per a poder conduir dins del territori nacional les motocicletes la conducció de les quals autoritza el permís de la classe A1, la Prefectura Provincial de Trànsit ha de fer constar en el permís les adaptacions o restriccions que siguen procedents.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  Autoliquidació i també per enviament de correu electrònic per a sol·licitar la carta de pagament.


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del DNI o del passaport.
  - Titulació acadèmica.
  - Permís de circulació classe B i si escau, A1.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes.


 • Place of submission

  Registre General de la corporació o en les altres formes que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://moncofa.sedelectronica.es/?x=y5Hn1tLNgcd1pZCNoIZjGA


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.