Detail

Oficial tractorista


 • Description

  Oficial tractorista


 • Organization

  Algemesí
  Plaça Major, 3
  Tel:962019000
  Fax:962019001


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  OBERT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  a) .- Posseir la nacionalitat espanyola o els requisits que estableix l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pelqual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) .- Posseir capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) .- Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació, edats ambdues referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) .- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se eninhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat,no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) .- Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent o en condicions d'obtenir-lo el dia de finalització del termini de presentació d'instàncies. Les equivalències hauran de ser acreditades per la persona aspirant per mitjà de les disposicions normatives en que es contemplen.
  f).- Estar en possessió del certificat de grau oral de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora nivell A2. Requisit exigit en el catàleg de llocs de treball aprovat per l'ajuntament Ple en data 31/07/2000. No obstant, els qui no estiguen en possessió del títol del grau oral, previ al començament de la fase d'oposició podran realitzar una prova corresponent al mateix nivell que tindrà la qualificació de Apte o NoApte. Sols els aspirants que obtinguen la qualificació de Apte podran continuar enel procediment de selecció.
  g).- Estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides qualificat
  h).- Estar en possessió del carnet de conduir B


 • Ordinary fees

  9,50 €


  Fee description

  autoliquidació


 • Documentation / Information

  1- Justificant d'haver ingressat els drets d'examen que segons l'ordenança fiscal d'aplicació ascendeixen a 9,50 euros i que es faran efectius mitjançant l'oportuna autoliquidació o bé mitjançant gir postal. Si es presenta la sol·licitud de forma personal en el DIAL es podrà allí mateix efectuar el pagament a través de targeta de crèdit La falta de justificació del pagament dels drets d'examen determinarà l'exclusió i la persona aspirant. Els drets d'examen només seran retornats a les persones que no siguin admeses al procés selectiu. Segons l'establert en l'ordenança municipal reguladorade la taxa per concurrència a proves selectives, en les proves d'accés per a contractacions temporals o nomenaments interins, estaran exempts del pagament de la quota els aspirants que acrediten estar en situació de demandants d'ocupació per estar en l'atur més de 6 mesos. Per això serà necessari aportar certificat del SERVEF de la situació de desocupat durant el temps indicat o informe de vida laboral actualitzada.
  2- Còpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  3- Còpia compulsada del certificat de grau oral de la junta qualificadora de coneixements de valencià en el seu cas
  4- Còpia compulsada del carnet de manipulador de plaguicides qualificat.
  5- Còpia compulsada del carnet de conduir exigit en laconvocatòria Els aspirants amb diversitat funcional amb una discapacitat igual o superior al 33% deuran fer-ho constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent així com especificar i requereix adaptació de temps i forma de realització de les proves. En aquest cas es necessari aportar un certificat de l'òrgan administratiu competent on conste l'oportuna adaptació


 • Place of submission

  Registre general d'entrada o en la forma que determina la llei 39/2015 de procediment administratiu comú.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.algemesi.es/va/page/ocupacio-publica


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.