Detail

Técnico o técnica superior de administración parlamentaria


 • Description

  Tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària


 • Organization


  Corts Valencianes
  Plaza San Lorenzo, 4
  46003 Valencia
  Web:http://www.cortsvalencianes.es


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT. 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, en el DOGV de 05/07/2019.


 • Selective process

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i memòria


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Degree

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Ser funcionària o funcionari de carrera al servei de les administracions públiques.
  b) Titulació: llicenciatura o grau universitari o equivalent.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària, número 4406, adscrit al Departament de Gestió de Personal de l'Àrea Administrativa Parlamentària 2019


 • Documentation / Information

  - Certificació de la condició de funcionari o funcionària de carrera al servei de les administracions públiques.
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
  - Currículum.


 • Place of submission

  Registre de les Corts Valencianes


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/parlament-obert/anuncis/procediment-en-curs


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.