Detail

Ayudantes/Ayudantas de Jardinería


 • Description

  Ajudants/ajudantes de Jardineria


 • Organization

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • General requests

  a) En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: els espanyols i les espanyoles. Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o els nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però dependents. Aquest últim benefici s'estén, igualment, a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors i treballadores.
  b) No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu, segons el que s'ha fixat en la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat/separada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Les persones amb nacionalitat d'altres estats no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del carnet de manipulador/manipuladora de plaguicides, de qualsevol nivell.


 • Ordinary fees

  4,55 €


  Fee description

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentation / Information

  Les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que tenen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, i han de fer constar en aquesta la seua opció a fer l'examen en valencià o en castellà.


 • Place of submission

  Registre General o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ 1476355699165-ffb23f5d-80bb


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.